ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾರಾಯಣ ವಿಧಿ,

ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ | ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ |

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ||

ಆಚಮ್ಯ –
ಓಂ ಐಂ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿವತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ –
ಮೂಲಮಂತ್ರೇಣ ಇಡಯಾ ವಾಯುಮಾಪೂರ್ಯ, ಕುಂಭಕೇ ಚತುರ್ವಾರಂ ಮೂಲಂ ಪಠಿತ್ವಾ, ದ್ವಿವಾರಂ ಮೂಲಮುಚ್ಚರನ್ ಪಿಂಗಲಯಾ ರೇಚಯೇತ್ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ |
ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ||
ಧೂಮಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಫಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ |
ವಕ್ರತುಂಡಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹೇರಂಬಃ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಃ ||
ಷೋಡಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದಪಿ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ||
ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಸಂಕಲ್ಪಂ –
(ದೇಶಕಾಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ)
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಹಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯೈಶ್ವರಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಸಮಸ್ತಮಂಗಳಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಮಮ ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಾಪನ್ನಿವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಮಮಾಮುಕವ್ಯಾಧಿ ನಾಶಪೂರ್ವಕಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಾರೋಗ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಮಮ ಅಮುಕಶತ್ರುಬಾಧಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಪಿಶಾಚೋಪದ್ರವಾದಿ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಫಲಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕವಚಾರ್ಗಳ ಕೀಲಕ ಪಠನ, ನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕ ನವಾರ್ಣಮಂತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಜಪ, ರಾತ್ರಿಸುಕ್ತ ಪಠನ ಪೂರ್ವಕಂ, ದೇವೀಸೂಕ್ತ ಪಠನ, ನವಾರ್ಣಮಂತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಜಪ, ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಪಠನಾಂತಂ ಶ್ರೀಚಂಡೀಸಪ್ತಶತ್ಯಾಃ ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||

ಪುಸ್ತಕಪೂಜಾ –
ಓಂ ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಮ್ ||

ಶಾಪೋದ್ಧಾರಮಂತ್ರಃ –
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕೇ ದೇವಿ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ ||
ಇತಿ ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇತ್ |

ಉತ್ಕೀಲನ ಮಂತ್ರಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸಪ್ತಶತಿ ಚಂಡಿಕೇ ಉತ್ಕೀಲನಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ ||
ಇತಿ ಏಕವಿಂಶತಿ ವಾರಂ ಜಪೇತ್ |

ದೇವೀ ಕವಚಂ

ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವೇದೋಕ್ತಂ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ – ಅಸ್ಯ ರಾತ್ರೀತಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಕುಶಿಕ ಋಷಿಃ, ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ, ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾದೌ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ವೇದೋಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ / ತಂತ್ರೋಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ

ಶ್ರೀ ಚಂಡೀ ನವಾರ್ಣ ವಿಧಿ

ಸಪ್ತಶತೀ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪೂರ್ವನ್ಯಾಸಃ

ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಂ

ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಮಧುಕೈಟಭವಧ)

ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತಂ

ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಮಹಿಷಾಸುರಸೈನ್ಯವಧ)

ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಮಹಿಷಾಸುರವಧ)

ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಶಕ್ರಾದಿಸ್ತುತಿ)

ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ

ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ದೇವೀದೂತಸಂವಾದಂ)

ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧ)

ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಚಂಡಮುಂಡವಧ)

ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ರಕ್ತಬೀಜವಧ)

ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಿಶುಂಭವಧ)

ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಶುಂಭವಧ)

ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿ)

ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಭಗವತೀ ವಾಕ್ಯಾಂ)

ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಸುರಥವೈಶ್ಯ ವರಪ್ರದಾನಂ)

ಸಪ್ತಶತೀ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ (ಉಪಸಂಹಾರಃ)

ತತಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತವಾರಂ (೧೦೮) ನವಾರ್ಣಮಂತ್ರಂ ಜಪೇತ್ ||

ಶ್ರೀ ಚಂಡೀ ನವಾರ್ಣ ವಿಧಿ

ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ – ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರಿತ್ಯಷ್ಟರ್ಚಸ್ಯ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ವಾಗಾಂಭೃಣೀ ಋಷಿಃ, ಆದಿಶಕ್ತಿರ್ದೇವತಾ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ದ್ವಿತೀಯಾ ಜಗತೀ, ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂತೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ / ತಂತ್ರೋಕ್ತ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ

ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಂ

ಪ್ರಾಧಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ಮೂರ್ತಿ ರಹಸ್ಯಮ್

ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅನೇನ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾಂಗ ಸಹಿತ ಚಂಡೀ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾರಾಯಣೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವತು ||

ಪುನರಾಚಾಮೇತ್ –
ಓಂ ಐಂ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿವತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||

|| ಇತಿ ಸಪ್ತಶತೀ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಂ

 ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಾಭಾಸಾಂ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀಮ್ |

ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾರತ್ನಮುಕುಟಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಮ್ ||

ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತಘಟಸ್ತನೀಮ್ |
ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವರಂ ಚಾಭಯಕಂ ಕ್ರಮಾತ್ ||

ದಧತೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಾನಿತಾಮ್ |

ಯಾ ಚಂಡೀ ಮಧುಕೈಟಭಾದಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಂಡಮುಂಡಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಶನೀ |
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಂಭನಿಶುಂಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತಿಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ||

ದೇವೀ ಕವಚಂ

 ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಚಂಡೀಕವಚಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾ ದೇವತಾ, ಅಂಗನ್ಯಾಸೋಕ್ತಮಾತರೋ ಬೀಜಂ, ದಿಗ್ಬಂಧದೇವತಾಸ್ತತ್ವಂ, ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾಠಾಂಗ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ |

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |
ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಪರಮಂ ಲೋಕೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ |
ಯನ್ನ ಕಸ್ಯಚಿದಾಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ವಿಪ್ರ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಕಮ್ |
ದೇವ್ಯಾಸ್ತು ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ಮಹಾಮುನೇ || ೨ ||

ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ |
ತೃತೀಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೇತಿ ಚತುರ್ಥಕಮ್ || ೩ ||

ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕಂದಮಾತೇತಿ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀತಿ ಚ |
ಸಪ್ತಮಂ ಕಾಲರಾತ್ರೀತಿ ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚಾಷ್ಟಮಮ್ || ೪ ||

ನವಮಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಚ ನವದುರ್ಗಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ |
ಉಕ್ತಾನ್ಯೇತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೈವ ಮಹಾತ್ಮನಾ || ೫ ||

ಅಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯಮಾನಸ್ತು ಶತ್ರುಮಧ್ಯೇ ಗತೋ ರಣೇ |
ವಿಷಮೇ ದುರ್ಗಮೇ ಚೈವ ಭಯಾರ್ತಾಃ ಶರಣಂ ಗತಾಃ || ೬ ||

ನ ತೇಷಾಂ ಜಾಯತೇ ಕಿಂಚಿದಶುಭಂ ರಣಸಂಕಟೇ |
ನಾಪದಂ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶೋಕದುಃಖಭಯಂ ನ ಹಿ || ೭ ||

ಯೈಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮೃತಾ ನೂನಂ ತೇಷಾಂ ವೃದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ | [ಸಿದ್ಧಿಃ]
ಯೇ ತ್ವಾಂ ಸ್ಮರಂತಿ ದೇವೇಶಿ ರಕ್ಷಸೇ ತಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ || ೮ ||

ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಥಾ ತು ಚಾಮುಂಡಾ ವಾರಾಹೀ ಮಹಿಷಾಸನಾ |
ಐಂದ್ರೀ ಗಜಸಮಾರೂಢಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಗರುಡಾಸನಾ || ೯ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ಕೌಮಾರೀ ಶಿಖಿವಾಹನಾ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪದ್ಮಾಸನಾ ದೇವೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೦ ||

ಶ್ವೇತರೂಪಧರಾ ದೇವೀ ಈಶ್ವರೀ ವೃಷವಾಹನಾ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಹಂಸಸಮಾರೂಢಾ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ || ೧೧ ||

ಇತ್ಯೇತಾ ಮಾತರಃ ಸರ್ವಾಃ ಸರ್ವಯೋಗಸಮನ್ವಿತಾಃ |
ನಾನಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಾ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಾಃ || ೧೨ ||

ದೃಶ್ಯಂತೇ ರಥಮಾರೂಢಾ ದೇವ್ಯಃ ಕ್ರೋಧಸಮಾಕುಲಾಃ |
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಹಲಂ ಚ ಮುಸಲಾಯುಧಮ್ || ೧೩ ||

ಖೇಟಕಂ ತೋಮರಂ ಚೈವ ಪರಶುಂ ಪಾಶಮೇವ ಚ |
ಕುಂತಾಯುಧಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಚ ಶಾರ್ಙ್ಗಮಾಯುಧಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೪ ||

ದೈತ್ಯಾನಾಂ ದೇಹನಾಶಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಾಯ ಚ |
ಧಾರಯಂತ್ಯಾಯುಧಾನೀತ್ಥಂ ದೇವಾನಾಂ ಚ ಹಿತಾಯ ವೈ || ೧೫ ||

ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಘೋರಪರಾಕ್ರಮೇ |
ಮಹಾಬಲೇ ಮಹೋತ್ಸಾಹೇ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನಿ || ೧೬ ||

ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದೇವಿ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೇ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಭಯವರ್ಧಿನಿ |
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಮಾಮೈಂದ್ರೀ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಗ್ನಿದೇವತಾ || ೧೭ ||

ದಕ್ಷಿಣೇಽವತು ವಾರಾಹೀ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೀ |
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವಾರುಣೀ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮೃಗವಾಹಿನೀ || ೧೮ ||

ಉದೀಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಕೌಬೇರೀ ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ | [ಕೌಮಾರೀ]
ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇದಧಸ್ತಾದ್ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ || ೧೯ ||

ಏವಂ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇಚ್ಚಾಮುಂಡಾ ಶವವಾಹನಾ |
ಜಯಾ ಮೇ ಚಾಗ್ರತಃ ಪಾತು ವಿಜಯಾ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ || ೨೦ ||

ಅಜಿತಾ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಪರಾಜಿತಾ |
ಶಿಖಾಂ ಮೇ ದ್ಯೋತಿನೀ ರಕ್ಷೇದುಮಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ || ೨೧ || [ಉದ್ಯೋತಿನೀ]

ಮಾಲಾಧರೀ ಲಲಾಟೇ ಚ ಭ್ರುವೌ ರಕ್ಷೇದ್ಯಶಸ್ವಿನೀ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಯಮಘಂಟಾ ಚ ನಾಸಿಕೇ || ೨೨ ||

ಶಂಖಿನೀ ಚಕ್ಷುಷೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಶ್ರೋತ್ರಯೋರ್ದ್ವಾರವಾಸಿನೀ |
ಕಪೋಲೌ ಕಾಲಿಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ತು ಶಾಂಕರೀ || ೨೩ ||

ನಾಸಿಕಾಯಾಂ ಸುಗಂಧಾ ಚ ಉತ್ತರೋಷ್ಠೇ ಚ ಚರ್ಚಿಕಾ |
ಅಧರೇ ಚಾಮೃತಾಕಲಾ ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ಚ ಸರಸ್ವತೀ || ೨೪ ||

ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತು ಕೌಮಾರೀ ಕಂಠಮಧ್ಯೇ ತು ಚಂಡಿಕಾ |
ಘಂಟಿಕಾಂ ಚಿತ್ರಘಂಟಾ ಚ ಮಹಾಮಾಯಾ ಚ ತಾಲುಕೇ || ೨೫ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಚಿಬುಕಂ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಚಂ ಮೇ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ |
ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಚ ಪೃಷ್ಠವಂಶೇ ಧನುರ್ಧರೀ || ೨೬ ||

ನೀಲಗ್ರೀವಾ ಬಹಿಃಕಂಠೇ ನಲಿಕಾಂ ನಲಕೂಬರೀ |
ಸ್ಕಂಧಯೋಃ ಖಡ್ಗಿನೀ ರಕ್ಷೇದ್ಬಾಹೂ ಮೇ ವಜ್ರಧಾರಿಣೀ || ೨೭ ||

ಹಸ್ತಯೋರ್ದಂಡಿನೀ ರಕ್ಷೇದಂಬಿಕಾ ಚಾಂಗುಳೀಷು ಚ |
ನಖಾಂಛೂಲೇಶ್ವರೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಕುಕ್ಷೌ ರಕ್ಷೇನ್ನರೇಶ್ವರೀ || ೨೮ || [ಕುಲೇಶ್ವರೀ]

ಸ್ತನೌ ರಕ್ಷೇನ್ಮಹಾದೇವೀ ಮನಃ ಶೋಕವಿನಾಶಿನೀ |
ಹೃದಯಂ ಲಲಿತಾ ದೇವೀ ಉದರೇ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ || ೨೯ ||

ನಾಭೌ ಚ ಕಾಮಿನೀ ರಕ್ಷೇದ್ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ಭೂತನಾಥಾ ಚ ಮೇಢ್ರಂ ಮೇ ಊರೂ ಮಹಿಷವಾಹಿನೀ || ೩೦ || [ಗುದೇ]

ಕಟ್ಯಾಂ ಭಗವತೀ ರಕ್ಷೇಜ್ಜಾನುನೀ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ |
ಜಂಘೇ ಮಹಾಬಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೩೧ ||

ಗುಲ್ಫಯೋರ್ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ಪಾದಪೃಷ್ಠಾಮಿತೌಜಸೀ |
ಪಾದಾಂಗುಳೀಷು ಶ್ರೀರಕ್ಷೇತ್ ಪಾದಾಧಃಸ್ಥಲವಾಸಿನೀ || ೩೨ ||

ನಖಾನ್ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಲೀ ಚ ಕೇಶಾಂಶ್ಚೈವೋರ್ಧ್ವಕೇಶಿನೀ |
ರೋಮಕೂಪೇಷು ಕೌಬೇರೀ ತ್ವಚಂ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೩೩ ||

ರಕ್ತಮಜ್ಜಾವಸಾಮಾಂಸಾನ್ಯಸ್ಥಿಮೇದಾಂಸಿ ಪಾರ್ವತೀ |
ಅಂತ್ರಾಣಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಪಿತ್ತಂ ಚ ಮುಕುಟೇಶ್ವರೀ || ೩೪ ||

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮಕೋಶೇ ಕಫೇ ಚೂಡಾಮಣಿಸ್ತಥಾ |
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ನಖಜ್ವಾಲಾಮಭೇದ್ಯಾ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು || ೩೫ ||

ಶುಕ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಮೇ ರಕ್ಷೇಚ್ಛಾಯಾಂ ಛತ್ರೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ಅಹಂಕಾರಂ ಮನೋಬುದ್ಧಿಂ ರಕ್ಷ ಮೇ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ || ೩೬ || [ಧರ್ಮಧಾರಿಣೀ]

ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ತಥಾ ವ್ಯಾನಮುದಾನಂ ಚ ಸಮಾನಕಮ್ |
ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಮೇ ರಕ್ಷೇತ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಕಳ್ಯಾಣಶೋಭನಾ || ೩೭ ||

ರಸೇ ರೂಪೇ ಚ ಗಂಧೇ ಚ ಶಬ್ದೇ ಸ್ಪರ್ಶೇ ಚ ಯೋಗಿನೀ |
ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ರಕ್ಷೇನ್ನಾರಾಯಣೀ ಸದಾ || ೩೮ ||

ಆಯೂ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹೀ ಧರ್ಮಂ ರಕ್ಷತು ವೈಷ್ಣವೀ |
ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಧನಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಚಕ್ರಿಣೀ || ೩೯ ||

ಗೋತ್ರಮಿಂದ್ರಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇತ್ ಪಶೂನ್ಮೇ ರಕ್ಷ ಚಂಡಿಕೇ |
ಪುತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷೇನ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭಾರ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಭೈರವೀ || ೪೦ ||

ಪಂಥಾನಂ ಸುಪಥಾ ರಕ್ಷೇನ್ಮಾರ್ಗಂ ಕ್ಷೇಮಕರೀ ತಥಾ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಜಯಾ ಸರ್ವತಃ ಸ್ಥಿತಾ || ೪೧ ||

ರಕ್ಷಾಹೀನಂ ತು ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ವರ್ಜಿತಂ ಕವಚೇನ ತು |
ತತ್ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷ ಮೇ ದೇವಿ ಜಯಂತೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ || ೪೨ ||

ಪದಮೇಕಂ ನ ಗಚ್ಛೇತ್ತು ಯದೀಚ್ಛೇಚ್ಛುಭಮಾತ್ಮನಃ |
ಕವಚೇನಾವೃತೋ ನಿತ್ಯಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಹಿ ಗಚ್ಛತಿ || ೪೩ ||

ತತ್ರ ತತ್ರಾರ್ಥಲಾಭಶ್ಚ ವಿಜಯಃ ಸಾರ್ವಕಾಮಿಕಃ |
ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೪೪ ||

ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ ಭೂತಲೇ ಪುಮಾನ್ |
ನಿರ್ಭಯೋ ಜಾಯತೇ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಂಗ್ರಾಮೇಷ್ವಪರಾಜಿತಃ || ೪೫ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ತು ಭವೇತ್ ಪೂಜ್ಯಃ ಕವಚೇನಾವೃತಃ ಪುಮಾನ್ |
ಇದಂ ತು ದೇವ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೪೬ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ದೈವೀ ಕಲಾ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಷ್ವಪರಾಜಿತಃ || ೪೭ ||

ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಮಪಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತಃ |
ನಶ್ಯಂತಿ ವ್ಯಾಧಯಃ ಸರ್ವೇ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟಕಾದಯಃ || ೪೮ ||

ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಕೃತ್ರಿಮಂ ಚಾಪಿ ಯದ್ವಿಷಮ್ |
ಅಭಿಚಾರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಾಣಿ ಭೂತಲೇ || ೪೯ ||

ಭೂಚರಾಃ ಖೇಚರಾಶ್ಚೈವ ಜಲಜಾಶ್ಚೋಪದೇಶಿಕಾಃ |
ಸಹಜಾ ಕುಲಜಾ ಮಾಲಾ ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ತಥಾ || ೫೦ ||

ಅಂತರಿಕ್ಷಚರಾ ಘೋರಾ ಡಾಕಿನ್ಯಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಾಃ |
ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಾಕ್ಷಸಾಃ || ೫೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವೇತಾಲಾಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಭೈರವಾದಯಃ |
ನಶ್ಯಂತಿ ದರ್ಶನಾತ್ತಸ್ಯ ಕವಚೇ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತೇ || ೫೨ ||

ಮಾನೋನ್ನತಿರ್ಭವೇದ್ರಾಜ್ಞಸ್ತೇಜೋವೃದ್ಧಿಕರಂ ಪರಮ್ |
ಯಶಸಾ ವರ್ಧತೇ ಸೋಽಪಿ ಕೀರ್ತಿಮಂಡಿತಭೂತಲೇ || ೫೩ ||

ಜಪೇತ್ಸಪ್ತಶತೀಂ ಚಂಡೀಂ ಕೃತ್ವಾ ತು ಕವಚಂ ಪುರಾ |
ಯಾವದ್ಭೂಮಂಡಲಂ ಧತ್ತೇ ಸಶೈಲವನಕಾನನಮ್ || ೫೪ ||

ತಾವತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಸಂತತಿಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಿಕೀ |
ದೇಹಾಂತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ಸುರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೫೫ ||

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷೋ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸಾದತಃ |
ಲಭತೇ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಶಿವೇನ ಸಮತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೫೬ ||

| ಓಂ |

ಇತಿ ದೇವ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

 ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂಗ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ |

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |
ವಿಶುದ್ಧಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ |
ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣೇ || ೧ ||

ಸರ್ವಮೇತದ್ವಿಜಾನೀಯಾನ್ಮಂತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಕೀಲಕಮ್ |
ಸೋಽಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸತತಂ ಜಾಪ್ಯತತ್ಪರಃ || ೨ ||

ಸಿದ್ಧ್ಯಂತ್ಯುಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ವಸ್ತೂನಿ ಸಕಲಾನ್ಯಪಿ |
ಏತೇನ ಸ್ತುವತಾಂ ದೇವೀಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ || ೩ ||

ನ ಮಂತ್ರೋ ನೌಷಧಂ ತತ್ರ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ವಿದ್ಯತೇ |
ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ ಸರ್ವಮುಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ || ೪ ||

ಸಮಗ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಲೋಕಶಂಕಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ |
ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಂತ್ರಯಾಮಾಸ ಸರ್ವಮೇವಮಿದಂ ಶುಭಮ್ || ೫ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೈ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತು ತಚ್ಚ ಗುಪ್ತಂ ಚಕಾರ ಸಃ |
ಸಮಾಪ್ತಿರ್ನ ಚ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ತಾಂ ಯಥಾವನ್ನಿಯಂತ್ರಣಾಮ್ || ೬ ||

ಸೋಽಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ || ೭ ||

ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾನ್ಯಥೈಷಾ ಪ್ರಸೀದತಿ |
ಇತ್ಥಂ ರೂಪೇಣ ಕೀಲೇನ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀಲಿತಮ್ || ೮ ||

ಯೋ ನಿಷ್ಕೀಲಾಂ ವಿಧಾಯೈನಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಜಪತಿ ಸಸ್ಫುಟಮ್ |
ಸ ಸಿದ್ಧಃ ಸ ಗಣಃ ಸೋಽಪಿ ಗಂಧರ್ವೋ ಜಾಯತೇ ವನೇ || ೯ ||

ನ ಚೈವಾಪ್ಯಟತಸ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ಹಿ ಜಾಯತೇ |
ನಾಪಮೃತ್ಯುವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಹ್ಯಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ತತೋ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಸಂಪನ್ನಮಿದಂ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ || ೧೧ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ದೃಶ್ಯತೇ ಲಲನಾಜನೇ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಾಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್ || ೧೨ ||

ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇಽಸ್ಮಿಂಸ್ತೋತ್ರೇ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಚಕೈಃ |
ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವ ತತ್ || ೧೩ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಸಂಪದಃ |
ಶತ್ರುಹಾನಿಃ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಸಾ ನ ಕಿಂ ಜನೈಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಯಾಃ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ತಂತ್ರೋಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ

 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀಮ್ |

ನಿದ್ರಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಿಷ್ಣೋರತುಲಾಂ ತೇಜಸಃ ಪ್ರಭುಃ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ತ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾ ತ್ವಂ ಸ್ವಧಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸುಧಾ ತ್ವಮಕ್ಷರೇ ನಿತ್ಯೇ ತ್ರಿಧಾ ಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಥಿತಾ || ೨ ||

ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ಯಾನುಚ್ಚಾರ್ಯಾ ವಿಶೇಷತಃ |
ತ್ವಮೇವ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ವಂ ದೇವೀ ಜನನೀ ಪರಾ || ೩ ||

ತ್ವಯೈತದ್ಧಾರ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಯೈತತ್ಸೃಜ್ಯತೇ ಜಗತ್ |
ತ್ವಯೈತತ್ಪಾಲ್ಯತೇ ದೇವಿ ತ್ವಮತ್ಸ್ಯಂತೇ ಚ ಸರ್ವದಾ || ೪ ||

ವಿಸೃಷ್ಟೌ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಿರೂಪಾ ಚ ಪಾಲನೇ |
ತಥಾ ಸಂಹೃತಿರೂಪಾಂತೇ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ಜಗನ್ಮಯೇ || ೫ ||

ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ |
ಮಹಾಮೋಹಾ ಚ ಭವತೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಸುರೀ || ೬ ||

ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿನೀ |
ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮೋಹರಾತ್ರಿಶ್ಚ ದಾರುಣಾ || ೭ ||

ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸ್ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ತ್ವಂ ಹ್ರೀಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬೋಧಲಕ್ಷಣಾ |
ಲಜ್ಜಾ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತ್ವಂ ಶಾಂತಿಃ ಕ್ಷಾಂತಿರೇವ ಚ || ೮ ||

ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀಪರಿಘಾಯುಧಾ || ೯ ||

ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯತರಾಶೇಷಸೌಮ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ವತಿಸುಂದರೀ |
ಪರಾಪರಾಣಾಂ ಪರಮಾ ತ್ವಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೧೦ ||

ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸದಸದ್ವಾಖಿಲಾತ್ಮಿಕೇ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಸ್ತೂಯಸೇ ತದಾ || ೧೧ ||

ಯಯಾ ತ್ವಯಾ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗತ್ಪಾತ್ಯತ್ತಿ ಯೋ ಜಗತ್ |
ಸೋಽಪಿ ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ || ೧೨ ||

ವಿಷ್ಣುಃ ಶರೀರಗ್ರಹಣಮಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ |
ಕಾರಿತಾಸ್ತೇ ಯತೋಽತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಃ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ || ೧೩ ||

ಸಾ ತ್ವಮಿತ್ಥಂ ಪ್ರಭಾವೈಃ ಸ್ವೈರುದಾರೈರ್ದೇವಿ ಸಂಸ್ತುತಾ |
ಮೋಹಯೈತೌ ದುರಾಧರ್ಷಾವಸುರೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ || ೧೪ ||

ಪ್ರಬೋಧಂ ನ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ನೀಯತಾಮಚ್ಯುತೋ ಲಘು |
ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯ ಹಂತುಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ || ೧೫ ||

ಇತಿ ತಂತ್ರೋಕ್ತಂ ರಾತ್ರಿಸೂಕ್ತಮ್ |


ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

 ಓಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ದೇವಾ ದೇವೀಮುಪತಸ್ಥುಃ ಕಾಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವೀತಿ || ೧ ||

ಸಾಽಬ್ರವೀದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಮತ್ತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ |
ಶೂನ್ಯಂ ಚಾಶೂನ್ಯಂ ಚ || ೨ ||

ಅಹಮಾನನ್ದಾನಾನನ್ದೌ |
ಅಹಂ ವಿಜ್ಞಾನಾವಿಜ್ಞಾನೇ |
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವೇದಿತವ್ಯೇ |
ಅಹಂ ಪಂಚಭೂತಾನ್ಯಪಂಚಭೂತಾನಿ |
ಅಹಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ || ೩ ||

ವೇದೋಽಹಮವೇದೋಽಹಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಽಹಮವಿದ್ಯಾಽಹಮ್ |
ಅಜಾಽಹಮನಜಾಽಹಮ್ |
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚ ತಿರ್ಯಕ್ಚಾಹಮ್ || ೪ ||

ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮಿ |
ಅಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈಃ |
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವುಭೌ ಬಿಭರ್ಮಿ |
ಅಹಮಿನ್ದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನಾವುಭೌ || ೫ ||

ಅಹಂ ಸೋಮಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಂ ಪೂಷಣಂ ಭಗಂ ದಧಾಮಿ |
ಅಹಂ ವಿಷ್ಣುಮುರುಕ್ರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುತ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ದಧಾಮಿ || ೬ ||

ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ೩ ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ |
ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಮ್ |
ಅಹಂ ಸುವೇ ಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವನ್ತಃ ಸಮುದ್ರೇ |
ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಸ ದೇವೀಂ ಸಂಪದಮಾಪ್ನೋತಿ || ೭ ||

ತೇ ದೇವಾ ಅಬ್ರುವನ್ –
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಮ್ || ೮ ||

ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲನ್ತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಮ್ |
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಹೇಽಸುರಾನ್ನಾಶಯಿತ್ರ್ಯೈ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

(ಋ.ವೇ.೮.೧೦೦.೧೧)
ದೇವೀಂ ವಾಚಮಜನಯನ್ತ ದೇವಾಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಃ ಪಶವೋ ವದನ್ತಿ |
ಸಾ ನೋ ಮನ್ದ್ರೇಷಮೂರ್ಜಂ ದುಹಾನಾ ಧೇನುರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪ ಸುಷ್ಟುತೈತು || ೧೦ ||

ಕಾಲರಾತ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾತರಮ್ |
ಸರಸ್ವತೀಮದಿತಿಂ ದಕ್ಷದುಹಿತರಂ ನಮಾಮಃ ಪಾವನಾಂ ಶಿವಾಮ್ || ೧೧ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ |
ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧೨ ||

ಅದಿತಿರ್ಹ್ಯಜನಿಷ್ಟ ದಕ್ಷ ಯಾ ದುಹಿತಾ ತವ |
ತಾಂ ದೇವಾ ಅನ್ವಜಾಯನ್ತ ಭದ್ರಾ ಅಮೃತಬನ್ಧವಃ || ೧೩ ||

ಕಾಮೋ ಯೋನಿಃ ಕಮಲಾ ವಜ್ರಪಾಣಿ-
ರ್ಗುಹಾ ಹಸಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾಭ್ರಮಿನ್ದ್ರಃ |
ಪುನರ್ಗುಹಾ ಸಕಲಾ ಮಾಯಯಾ ಚ
ಪುರೂಚ್ಯೈಷಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾದಿವಿದ್ಯೋಮ್ || ೧೪ ||

ಏಷಾಽಽತ್ಮಶಕ್ತಿಃ |
ಏಷಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ |
ಏಷಾ ಶ್ರೀಮಹಾವಿದ್ಯಾ |
ಯ ಏವಂ ವೇದ ಸ ಶೋಕಂ ತರತಿ || ೧೫ ||

ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವತಿ ಮಾತರಸ್ಮಾನ್ಪಾಹಿ ಸರ್ವತಃ || ೧೬ ||

ಸೈಷಾಷ್ಟೌ ವಸವಃ |
ಸೈಷೈಕಾದಶ ರುದ್ರಾಃ |
ಸೈಷಾ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಃ |
ಸೈಷಾ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಸೋಮಪಾ ಅಸೋಮಪಾಶ್ಚ |
ಸೈಷಾ ಯಾತುಧಾನಾ ಅಸುರಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪಿಶಾಚಾ ಯಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧಾಃ |
ಸೈಷಾ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಾಂಸಿ |
ಸೈಷಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಸೈಷಾ ಪ್ರಜಾಪತೀನ್ದ್ರಮನವಃ |
ಸೈಷಾ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೋತೀಂಷಿ | ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿಕಾಲರೂಪಿಣೀ |
ತಾಮಹಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಪಾಪಾಪಹಾರಿಣೀಂ ದೇವೀಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀಮ್ |
ಅನಂತಾಂ ವಿಜಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಶರಣ್ಯಾಂ ಶಿವದಾಂ ಶಿವಾಮ್ || ೧೭ ||

ವಿಯದೀಕಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಅರ್ಧೇನ್ದುಲಸಿತಂ ದೇವ್ಯಾ ಬೀಜಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಮ್ || ೧೮ ||

ಏವಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತಯಃ ಶುದ್ಧಚೇತಸಃ |
ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಪರಮಾನನ್ದಮಯಾ ಜ್ಞಾನಾಂಬುರಾಶಯಃ || ೧೯ ||

ವಾಙ್ಮಾಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಷಷ್ಠಂ ವಕ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಸೂರ್ಯೋಽವಾಮಶ್ರೋತ್ರಬಿನ್ದುಸಂಯುಕ್ತಷ್ಟಾತ್ತೃತೀಯಕಃ |
ನಾರಾಯಣೇನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರೋ ವಾಯುಶ್ಚಾಧರಯುಕ್ತತಃ |
ವಿಚ್ಚೇ ನವಾರ್ಣಕೋಽರ್ಣಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಹದಾನನ್ದದಾಯಕಃ || ೨೦ ||

ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾತಃಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕಾಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಭಕ್ತಕಾಮದುಘಾಂ ಭಜೇ || ೨೧ ||

ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನೀಮ್ |
ಮಹಾದುರ್ಗಪ್ರಶಮನೀಂ ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯರೂಪಿಣೀಮ್ || ೨೨ ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನ ಜಾನನ್ತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾ |
ಯಸ್ಯಾ ಅನ್ತೋ ನ ಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅನನ್ತಾ |
ಯಸ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ |
ಯಸ್ಯಾ ಜನನಂ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜಾ |
ಏಕೈವ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಏಕಾ |
ಏಕೈವ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ನೈಕಾ |
ಅತ ಏವೋಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾನನ್ತಾಲಕ್ಷ್ಯಾಜೈಕಾ ನೈಕೇತಿ || ೨೩ ||

ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಮಾತೃಕಾ ದೇವೀ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ |
ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಚಿನ್ಮಯಾತೀತಾ ಶೂನ್ಯಾನಾಂ ಶೂನ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಯಸ್ಯಾಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸೈಷಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೨೪ ||

ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಮಾಂ ದೇವೀಂ ದುರಾಚಾರವಿಘಾತಿನೀಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಭವಭೀತೋಽಹಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀಮ್ || ೨೫ ||

ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ ಸ ಪಂಚಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಜಪಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ |
ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋಽರ್ಚಾಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ |
ಶತಲಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಪ್ತ್ವಾಽಪಿ ಸೋಽರ್ಚಾಸಿದ್ಧಿಂ ನ ವಿನ್ದತಿ |
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ದಶವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸದ್ಯಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಮಹಾದುರ್ಗಾಣಿ ತರತಿ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ | ೨೬ ||

ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ |
ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ |
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ |
ನಿಶೀಥೇ ತುರೀಯಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ |
ನೂತನಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ದೇವತಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಭವತಿ |
ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭವತಿ |
ಭೌಮಾಶ್ವಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾದೇವೀಸನ್ನಿಧೌ ಜಪ್ತ್ವಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ |
ಸ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ |
ಯ ಏವಂ ವೇದ |
ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ || ೨೭ ||

ಇತಿ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ |

ಸಿದ್ಧಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

 ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ದೇವತಾ, ಓಂ ಐಂ ಬೀಜಂ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಶಿವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಯೇನ ಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವೇಣ ಚಂಡೀಜಾಪಃ ಶುಭೋ ಭವೇತ್ || ೧ ||

ನ ಕವಚಂ ನಾರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೀಲಕಂ ನ ರಹಸ್ಯಕಮ್ |
ನ ಸೂಕ್ತಂ ನಾಪಿ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ನ ನ್ಯಾಸೋ ನ ಚ ವಾರ್ಚನಮ್ || ೨ ||

ಕುಂಜಿಕಾಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾಪಾಠಫಲಂ ಲಭೇತ್ |
ಅತಿ ಗುಹ್ಯತರಂ ದೇವಿ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೩ ||

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ್ವಯೋನಿರಿವ ಪಾರ್ವತಿ |
ಮಾರಣಂ ಮೋಹನಂ ವಶ್ಯಂ ಸ್ತಂಭನೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ |
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಸಂಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ಅಥ ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ |
ಓಂ ಗ್ಲೌಂ ಹುಂ ಕ್ಲೀಂ ಜೂಂ ಸಃ ಜ್ವಾಲಯ ಜ್ವಾಲಯ ಜ್ವಲ ಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ
ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಜ್ವಲ ಹಂ ಸಂ ಲಂ ಕ್ಷಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ || ೫ ||
ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ ||

ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಮರ್ದಿನಿ |
ನಮಃ ಕೈಟಭಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಿಷಾರ್ದಿನಿ || ೬ ||

ನಮಸ್ತೇ ಶುಂಭಹಂತ್ರ್ಯೈ ಚ ನಿಶುಂಭಾಸುರಘಾತಿನಿ |
ಜಾಗ್ರತಂ ಹಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜಪಂ ಸಿದ್ಧಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ || ೭ ||

ಐಂಕಾರೀ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಕಾ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ಬೀಜರೂಪೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಘಾತೀ ಚ ಯೈಕಾರೀ ವರದಾಯಿನೀ |
ವಿಚ್ಚೇ ಚಾಽಭಯದಾ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣಿ || ೯ ||

ಧಾಂ ಧೀಂ ಧೂಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ಪತ್ನೀ ವಾಂ ವೀಂ ವೂಂ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ |
ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೂಂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಶಾಂ ಶೀಂ ಶೂಂ ಮೇ ಶುಭಂ ಕುರು || ೧೦ ||

ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ಜಂ ಜಂ ಜಂ ಜಂಭನಾದಿನೀ |
ಭ್ರಾಂ ಭ್ರೀಂ ಭ್ರೂಂ ಭೈರವೀ ಭದ್ರೇ ಭವಾನ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಅಂ ಕಂ ಚಂ ಟಂ ತಂ ಪಂ ಯಂ ಶಂ ವೀಂ ದುಂ ಐಂ ವೀಂ ಹಂ ಕ್ಷಮ್ |
ಧಿಜಾಗ್ರಂ ಧಿಜಾಗ್ರಂ ತ್ರೋಟಯ ತ್ರೋಟಯ ದೀಪ್ತಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ || ೧೨ ||

ಪಾಂ ಪೀಂ ಪೂಂ ಪಾರ್ವತೀ ಪೂರ್ಣಾ ಖಾಂ ಖೀಂ ಖೂಂ ಖೇಚರೀ ತಥಾ |
ಸಾಂ ಸೀಂ ಸೂಂ ಸಪ್ತಶತೀ ದೇವ್ಯಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ || ೧೩ ||

ಕುಂಜಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |

ಇದಂ ತು ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಂತ್ರಜಾಗರ್ತಿಹೇತವೇ |
ಅಭಕ್ತೇ ನೈವ ದಾತವ್ಯಂ ಗೋಪಿತಂ ರಕ್ಷ ಪಾರ್ವತಿ || ೧೪ ||

ಯಸ್ತು ಕುಂಜಿಕಯಾ ದೇವಿ ಹೀನಾಂ ಸಪ್ತಶತೀಂ ಪಠೇತ್ |
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಸಿದ್ಧಿರರಣ್ಯೇ ರೋದನಂ ಯಥಾ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಗೌರೀತಂತ್ರೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಶ್ರೀ ಚಂಡೀ ನವಾರ್ಣ ವಿಧಿ

 ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾನವಾರ್ಣಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾಃ ಋಷಯಃ, ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಭಶ್ಛಂದಾಸಿ, ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾಃ, ನಂದಾ-ಶಾಕಂಭರೀ-ಭೀಮಾಃ ಶಕ್ತಯಃ, ರಕ್ತದಂತಿಕಾ-ದುರ್ಗಾ-ಭ್ರಾಮರ್ಯೋ ಬೀಜಾನಿ, ಅಗ್ನಿ-ವಾಯು-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತತ್ತ್ವಾನಿ, ಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿಷ್ಣು-ರುದ್ರ-ಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಭಶ್ಛಂದೋಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ-ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹೃದಯೇ |
ನಂದಾ-ಶಾಕಂಭರೀ-ಭೀಮಾಃ ಶಕ್ತಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಸ್ತನೇ |
ರಕ್ತದಂತಿಕಾ-ದುರ್ಗಾ-ಭ್ರಾಮರ್ಯೋ ಬೀಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಾಮಸ್ತನೇ |
ಅಗ್ನಿ-ವಾಯು-ಸೂರ್ಯ ತತ್ತ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ – ನಾಭೌ |
(ಮೂಲೇನ ಕರೌ ಸಂಶೋಧಯೇತ್)

|| ಅಥ ಏಕಾದಶ ನ್ಯಾಸಃ ||

— ೧. ಮಾತೃಕಾ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಅಂ ನಮಃ – ಲಲಾಟೇ |
ಓಂ ಆಂ ನಮಃ – ಮುಖೇ |
ಓಂ ಇಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಈಂ ನಮಃ – ವಾಮನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಉಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಊಂ ನಮಃ – ವಾಮಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಋಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಿಣನಸಿ |
ಓಂ ೠಂ ನಮಃ – ವಾಮನಸಿ |
ಓಂ ಲುಂ* ನಮಃ – ದಕ್ಷಿಣಗಂಡೇ |
ಓಂ ಲೂಂ* ನಮಃ – ವಾಮಗಂಡೇ |
ಓಂ ಏಂ ನಮಃ – ಊರ್ಧ್ವೋಷ್ಠೇ |
ಓಂ ಐಂ ನಮಃ – ಅಧರೋಷ್ಠೇ |
ಓಂ ಓಂ ನಮಃ – ಊರ್ಧ್ವದಂತಪಂಕ್ತೌ |
ಓಂ ಔಂ ನಮಃ – ಅಧೋದಂತಪಂಕ್ತೌ |
ಓಂ ಅಂ ನಮಃ – ಶಿರಸಿ |
ಓಂ ಅಃ ನಮಃ – ಮುಖೇ |

ಓಂ ಕಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಬಾಹುಮೂಲೇ |
ಓಂ ಖಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಕೂರ್ಪರೇ |
ಓಂ ಗಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಮಣಿಬಂಧೇ |
ಓಂ ಘಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಕರಾಂಗುಲಿಮೂಲೇ |
ಓಂ ಙಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಕರಾಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇ |
ಓಂ ಚಂ ನಮಃ – ವಾಮಬಾಹುಮೂಲೇ |
ಓಂ ಛಂ ನಮಃ – ವಾಮಕೂರ್ಪರೇ |
ಓಂ ಜಂ ನಮಃ – ವಾಮಮಣಿಬಂಧೇ |
ಓಂ ಝಂ ನಮಃ – ವಾಮಕರಾಂಗುಲಿಮೂಲೇ |
ಓಂ ಞಂ ನಮಃ – ವಾಮಕರಾಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇ |
ಓಂ ಟಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಪಾದಮೂಲೇ |
ಓಂ ಠಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಜಾನುನಿ |
ಓಂ ಡಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಗುಲ್ಫೇ |
ಓಂ ಢಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಪಾದಾಂಗುಲಿಮೂಲೇ |
ಓಂ ಣಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಪಾದಾಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇ |
ಓಂ ತಂ ನಮಃ – ವಾಮಪಾದಮೂಲೇ |
ಓಂ ಥಂ ನಮಃ – ವಾಮಜಾನುನಿ |
ಓಂ ದಂ ನಮಃ – ವಾಮಗುಲ್ಫೇ |
ಓಂ ಧಂ ನಮಃ – ವಾಮಪಾದಾಂಗುಲಿಮೂಲೇ |
ಓಂ ನಂ ನಮಃ – ವಾಮಪಾದಾಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇ |
ಓಂ ಪಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಪಾರ್ಶ್ವೇ |
ಓಂ ಫಂ ನಮಃ – ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ |
ಓಂ ಬಂ ನಮಃ – ಪೃಷ್ಠೇ |
ಓಂ ಭಂ ನಮಃ – ನಾಭೌ |
ಓಂ ಮಂ ನಮಃ – ಜಠರೇ |
ಓಂ ಯಂ ನಮಃ – ಹೃದಿ |
ಓಂ ರಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಾಂಸೇ |
ಓಂ ಲಂ ನಮಃ – ಕಕುದಿ |
ಓಂ ವಂ ನಮಃ – ವಾಮಾಂಸೇ |
ಓಂ ಶಂ ನಮಃ – ಹೃದಾದಿದಕ್ಷಹಸ್ತಾಂತೇ |
ಓಂ ಷಂ ನಮಃ – ಹೃದಾದಿವಾಮಹಸ್ತಾಂತೇ |
ಓಂ ಸಂ ನಮಃ – ಹೃದಾದಿದಕ್ಷಪಾದಾಂತೇ |
ಓಂ ಹಂ ನಮಃ – ಹೃದಾದಿವಾಮಪಾದಾಂತೇ |
ಓಂ ಳಂ ನಮಃ – ಜಠರೇ |
ಓಂ ಕ್ಷಂ ನಮಃ – ಮುಖೇ |
|| ಇತಿ ಮಾತೃಕಾನ್ಯಾಸೋ ದೇವಸಾರೂಪ್ಯಪ್ರದಃ ಪ್ರಥಮಃ || ೧ ||

— ೨. ಸಾರಸ್ವತ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋಽನಾಮಿಕಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ಮಧ್ಯಮಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಸ್ತರ್ಜನ್ಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋಽಂಗುಷ್ಠಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕರಮಧ್ಯೇ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕರಪೃಷ್ಠೇ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ಮಣಿಬಂಧಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕುರ್ಪರಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋಽಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
|| ಇತಿ ಸಾರಸ್ವತೋ ಜಾಡ್ಯವಿನಾಶಕೋ ದ್ವಿತೀಯಃ || ೨ ||

— ೩. ಮಾತೃಗಣ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕೌಮಾರೀ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವೈಷ್ಣವೀ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಾರಾಹೀ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಇಂದ್ರಾಣೀ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಚಾಮುಂಡಾ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಐಶಾನ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವ್ಯೋಮೇಶ್ವರೀ ಊರ್ಧ್ವಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರೀ ಭೂಮೌ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಪಾತಾಲೇ ಮಾಂ ಪಾತು |
|| ಇತಿ ಮಾತೃಗಣ ನ್ಯಾಸಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಪ್ರದಸ್ತೃತೀಯಃ || ೩ ||

— ೪. ನಂದಜಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಕಮಲಾಂಕುಶಮಂಡಿತಾ ನಂದಜಾ ಪೂರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಖಡ್ಗಪಾತ್ರಧರಾ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಪುಷ್ಪಪಲ್ಲವಸಂಯುತಾ ಶಾಕಂಭರೀ ಪಶ್ಚಿಮಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಧನುರ್ಬಾಣಕರಾ ದುರ್ಗಾ ವಾಮಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಶಿರಃಪಾತ್ರಕರಾ ಭೀಮಾ ಮಸ್ತಕಾಚ್ಚರಣಾವಧಿ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಚಿತ್ರಕಾಂತಿಭೃದ್ಭ್ರಾಮರೀ ಪಾದಾದಿಮಸ್ತಕಾಂತಂ ಮೇ ಪಾತು |
|| ಇತಿ ಜರಾಮೃತ್ಯುಹರೋ ನಂದಜಾದಿ ನ್ಯಾಸಶ್ಚತುರ್ಥಃ || ೪ ||

— ೫. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಪಾದಾದಿನಾಭಿಪರ್ಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ನಾಭೇರ್ವಿಶುದ್ಧಿಪರ್ಯಂತಂ ಜನಾರ್ದನೋ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧೇರ್ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಾತಂ ರುದ್ರೋ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹಂಸೋ ಮೇ ಪದದ್ವಯಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ವೈನತೇಯಃ ಕರದ್ವಯಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ವೃಷಭಶ್ಚಕ್ಷುಷೀ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಗಜಾನನಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಆನಂದಮಯೋ ಹರಿಃ ಪರಾಪರೌ ದೇಹಭಾಗೌ ಮೇ ಪಾತು |
|| ಇತಿ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿನ್ಯಾಸಃ ಪಂಚಮಃ || ೫ ||

— ೬. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಧ್ಯಭಾಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಅಷ್ಟಭುಜಾ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಊರ್ಧ್ವಭಾಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ದಶಭುಜಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಅಧೋಭಾಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಸಿಂಹೋ ಹಸ್ತದ್ವಯಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಪರಹಂಸೋಽಕ್ಷಿಯುಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಮಹಿಷಾರೂಢೋ ಯಮಃ ಪದದ್ವಯಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಮಹೇಶಶ್ಚಂಡಿಕಾಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
|| ಇತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಃ ಷಷ್ಠಃ || ೬ ||

— ೭. ಮೂಲಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಐಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ವಾಮನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಚಾಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಮುಂ ನಮೋ ವಾಮಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಡಾಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ಯೈಂ ನಮೋ ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ವಿಂ ನಮೋ ಮುಖೇ |
ಓಂ ಚ್ಚೇಂ ನಮೋ ಗುಹ್ಯೇ |
|| ಇತಿ ಮೂಲಾಕ್ಷರನ್ಯಾಸೋ ರೋಗಕ್ಷಯಕರಃ ಸಪ್ತಮಃ || ೭ ||

— ೮. ವಿಲೋಮಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಚ್ಚೇಂ ನಮೋ ಗುಹ್ಯೇ |
ಓಂ ವಿಂ ನಮೋ ಮುಖೇ |
ಓಂ ಯೈಂ ನಮೋ ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ಡಾಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ಮುಂ ನಮೋ ವಾಮಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಚಾಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ವಾಮನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಐಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ |
|| ಇತಿ ವಿಲೋಮಾಕ್ಷರನ್ಯಾಸಃ ಸರ್ವದುಃಖನಾಶಕೋಽಷ್ಟಮಃ || ೮ ||

— ೯. ಮೂಲವ್ಯಾಪಕ ನ್ಯಾಸಃ

ಮೂಲಮುಚ್ಚಾರ್ಯ | ಅಷ್ಟವಾರಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |
(ಸ ಯಥಾ – ಪ್ರಥಮಂ ಪುರತೋ ಮೂಲೇನ ಮಸ್ತಕಾಚ್ಚರಣಾವಧಿ | ತತಶ್ಚರಣಾನ್ಮಸ್ತಕಾವಧಿ ಮೂಲೋಚ್ಚಾರೇಣ ವ್ಯಾಪಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ | ಏವಂ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ವಾಮಭಾಗೇ ಚೇತಿ ಪ್ರತಿದಿಗ್ಭಾಗೇ ಅನುಲೋಮವಿಲೋಮತಯಾ ದ್ವಿರ್ದ್ವಿರಿತಿ ಅಷ್ಟವಾರಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಭವತಿ |)
|| ಇತಿ ದೇವತಾಪ್ರಾಪ್ತಿಕಾರೋ ಮೂಲವ್ಯಾಪಕೋ ನವಮಃ || ೯ ||

— ೧೦. ಮೂಲಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ

(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
|| ಇತಿ ಮೂಲಷಡಂಗನ್ಯಾಸಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಶಕರೋ ದಶಮಃ || ೧೦ ||

— ೧೧. ಸೂಕ್ತಾದಿ ಬೀಜತ್ರಯ ನ್ಯಾಸಃ

ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀ ಪರಿಘಾಯುಧಾ || ೧ ||
ಸೌಮ್ಯಾಸೌಮ್ಯತರಾಶೇಷಸೌಮ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ವತಿಸುಂದರೀ |
ಪರಾಪರಾಣಾಂ ಪರಮಾ ತ್ವಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೨ ||
ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸದಸದ್ವಾಖಿಲಾತ್ಮಿಕೇ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಸ್ತೂಯತೇ ಮಯಾ || ೩ ||
ಯಯಾ ತ್ವಯಾ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗತ್ಪಾತ್ಯತ್ತಿ ಯೋ ಜಗತ್ |
ಸೋಽಪಿ ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ || ೪ ||
ವಿಷ್ಣುಃ ಶರೀರಗ್ರಹಣಮಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ |
ಕಾರಿತಾಸ್ತೇ ಯತೋಽತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಃ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ || ೫ ||
ಆದ್ಯಂ ವಾಗ್ಬೀಜಂ ಕೃಷ್ಣತರಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸಾಮಿ |
ಓಂ ಐಂ | ಇತಿ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ||

ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ |
ಘಂಟಾ ಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ || ೧ ||
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ || ೨ ||
ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ |
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಮ್ || ೩ ||
ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇಽಂಬಿಕೇ |
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ || ೪ ||
ದ್ವಿತೀಯಂ ಮಾಯಾಬೀಜಂ ಸೂರ್ಯಸದೃಶಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸಾಮಿ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ | ಇತಿ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ||

ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ |
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ ||
ಏತತ್ತೇ ವದನಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಲೋಚನತ್ರಯಭೂಷಿತಮ್ |
ಪಾತು ನಃ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯಃ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||
ಜ್ವಾಲಾಕರಾಲಮತ್ಯುಗ್ರಮಶೇಷಾಸುರಸೂದನಮ್ |
ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪಾತು ನೋ ಭೀತೇರ್ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ ||
ಹಿನಸ್ತಿ ದೈತ್ಯತೇಜಾಂಸಿ ಸ್ವನೇನಾಪೂರ್ಯ ಯಾ ಜಗತ್ |
ಸಾ ಘಂಟಾ ಪಾತು ನೋ ದೇವಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಃ ಸುತಾನಿವ || ೪ ||
ಅಸುರಾಸೃಗ್ವಸಾಪಂಕಚರ್ಚಿತಸ್ತೇ ಕರೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ಶುಭಾಯ ಖಡ್ಗೋ ಭವತು ಚಂಡಿಕೇ ತ್ವಾಂ ನತಾ ವಯಮ್ || ೫ ||
ತೃತೀಯಂ ಕಾಮಬೀಜಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಭಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸಾಮಿ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ | ಇತಿ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ||

|| ಇತಿ ಸೂಕ್ತಾದಿಬೀಜತ್ರಯನ್ಯಾಸಃ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟಹರಃ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟದಃ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಶ್ಚೈಕಾದಶಃ || ೧೧ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಅಕ್ಷರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ನಮಃ ಶಿಖಾಯಾಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ವಾಮನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಚಾಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ | ಓಂ ಮುಂ ನಮಃ ವಾಮಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಡಾಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣನಾಸಾಪುಟೇ | ಓಂ ಯೈಂ ನಮಃ ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ವಿಂ ನಮಃ ಮುಖೇ | ಓಂ ಚ್ಚೇಂ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಏವಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯಾಷ್ಟವಾರಂ ಮೂಲೇನ ವ್ಯಾಪಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |

ದಿಙ್ನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನೈರೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ವಾಯವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಉದೀಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ |
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಂ
ಯಾಮಸ್ತೌತ್ ಸ್ವಪಿತೇ ಹರೌ ಕಮಲಜೋ ಹಂತುಂ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಮ್ ||

ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶೂಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಂಡಿಕಾಂ
ದಂಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಂಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ |
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಘಂಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾಂತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್ |
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ-
-ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ –
ಲಂ ಪೃಥಿವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ರಂ ತೇಜಸ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಮಾಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂ ಮಾಲೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ತ್ವಯಿ ನ್ಯಸ್ತಸ್ತಸ್ಮಾನ್ಮೇ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವ ||
ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮಾಲೇ ತ್ವಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ |
ಜಪಕಾಲೇ ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಸಿದ್ಧಯೇ ||
ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |

ಮಂತ್ರಃ –
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ | ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತವಾರಂ (೧೦೮) ಜಪೇತ್ |

ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ |
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಂ
ಯಾಮಸ್ತೌತ್ ಸ್ವಪಿತೇ ಹರೌ ಕಮಲಜೋ ಹಂತುಂ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಮ್ ||

ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶೂಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಂಡಿಕಾಂ
ದಂಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಂಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ |
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಘಂಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾಂತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್ |
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ-
-ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ –
ಲಂ ಪೃಥಿವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ರಂ ತೇಜಸ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಜಪಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ||

ಅನೇನ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾ ನವಾಕ್ಷರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಜಪೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀಯತಾಮ್ ||

ಸಪ್ತಶತೀ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪೂರ್ವನ್ಯಾಸಃ

 ಸಪ್ತಶತೀ ಪ್ರಥಮ-ಮಧ್ಯಮ-ಉತ್ತಮ-ಚರಿತ್ರಸ್ಥ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿಷ್ಣು-ರುದ್ರಾಃ ಋಷಯಃ, ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಭಶ್ಛಂದಾಸಿ, ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾಃ, ನಂದಾ-ಶಾಕಂಭರೀ-ಭೀಮಾಃ ಶಕ್ತಯಃ, ರಕ್ತದಂತಿಕಾ-ದುರ್ಗಾ-ಭ್ರಾಮರ್ಯೋ ಬೀಜಾನಿ, ಅಗ್ನಿ-ವಾಯು-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತತ್ತ್ವಾನಿ, ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮವೇದಾ ಧ್ಯಾನಾನಿ, ಮಮ ಸಕಲಕಾಮನಾಸಿದ್ಧಯೇ ಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

|| ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀ ಪರಿಘಾಯುಧಾ ||
ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ |
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ ||
ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ ||
ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ |
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಮ್ ||
ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇಽಂಬಿಕೇ |
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ ||
ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ |
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀ ಪರಿಘಾಯುಧಾ ||
ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ |
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ ||
ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ ||
ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ |
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಮ್ ||
ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |

ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇಽಂಬಿಕೇ |
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ ||
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ |
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕಂಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಂ
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸದ್ಧಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಮ್ |
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರಗದಾಸಿಖೇಟವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ –
ಲಂ ಪೃಥಿವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ರಂ ತೇಜಸ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಮಧುಕೈಟಭವಧ)

|| ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಮ್ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮಚರಿತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಳೀ ದೇವತಾ, ನಂದಾ ಶಕ್ತಿಃ, ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ಬೀಜಂ, ಅಗ್ನಿಸ್ತತ್ತ್ವಂ, ಋಗ್ವೇದ ಧ್ಯಾನಂ, ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಳೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಪ್ರಥಮಚರಿತ ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ |
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಂ
ಯಾಮಸ್ತೌತ್ ಸ್ವಪಿತೇ ಹರೌ ಕಮಲಜೋ ಹಂತುಂ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಮ್ ||

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ ||

ಓಂ ಐಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ || ೧ ||

ಸಾವರ್ಣಿಃ ಸೂರ್ಯತನಯೋ ಯೋ ಮನುಃ ಕಥ್ಯತೇಽಷ್ಟಮಃ |
ನಿಶಾಮಯ ತದುತ್ಪತ್ತಿಂ ವಿಸ್ತರಾದ್ಗದತೋ ಮಮ || ೨ ||

ಮಹಾಮಾಯಾನುಭಾವೇನ ಯಥಾ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪಃ |
ಸ ಬಭೂವ ಮಹಾಭಾಗಃ ಸಾವರ್ಣಿಸ್ತನಯೋ ರವೇಃ || ೩ ||

ಸ್ವಾರೋಚಿಷೇಽಂತರೇ ಪೂರ್ವಂ ಚೈತ್ರವಂಶಸಮುದ್ಭವಃ |
ಸುರಥೋ ನಾಮ ರಾಜಾಽಭೂತ್ ಸಮಸ್ತೇ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲೇ || ೪ ||

ತಸ್ಯ ಪಾಲಯತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಜಾಃ ಪುತ್ರಾನಿವೌರಸಾನ್ |
ಬಭೂವುಃ ಶತ್ರವೋ ಭೂಪಾಃ ಕೋಲಾವಿಧ್ವಂಸಿನಸ್ತದಾ || ೫ ||

ತಸ್ಯ ತೈರಭವದ್ಯುದ್ಧಮತಿಪ್ರಬಲದಂಡಿನಃ |
ನ್ಯೂನೈರಪಿ ಸ ತೈರ್ಯುದ್ಧೇ ಕೋಲಾವಿಧ್ವಂಸಿಭಿರ್ಜಿತಃ || ೬ ||

ತತಃ ಸ್ವಪುರಮಾಯಾತೋ ನಿಜದೇಶಾಧಿಪೋಽಭವತ್ |
ಆಕ್ರಾಂತಃ ಸ ಮಹಾಭಾಗಸ್ತೈಸ್ತದಾ ಪ್ರಬಲಾರಿಭಿಃ || ೭ ||

ಅಮಾತ್ಯೈರ್ಬಲಿಭಿರ್ದುಷ್ಟೈರ್ದುರ್ಬಲಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮಭಿಃ |
ಕೋಶೋ ಬಲಂ ಚಾಪಹೃತಂ ತತ್ರಾಪಿ ಸ್ವಪುರೇ ತತಃ || ೮ ||

ತತೋ ಮೃಗಯಾವ್ಯಾಜೇನ ಹೃತಸ್ವಾಮ್ಯಃ ಸ ಭೂಪತಿಃ |
ಏಕಾಕೀ ಹಯಮಾರುಹ್ಯ ಜಗಾಮ ಗಹನಂ ವನಮ್ || ೯ ||

ಸ ತತ್ರಾಶ್ರಮಮದ್ರಾಕ್ಷೀದ್ದ್ವಿಜವರ್ಯಸ್ಯ ಮೇಧಸಃ |
ಪ್ರಶಾಂತಶ್ವಾಪದಾಕೀರ್ಣಂ ಮುನಿಶಿಷ್ಯೋಪಶೋಭಿತಮ್ || ೧೦ ||

ತಸ್ಥೌ ಕಂಚಿತ್ ಸ ಕಾಲಂ ಚ ಮುನಿನಾ ತೇನ ಸತ್ಕೃತಃ |
ಇತಶ್ಚೇತಶ್ಚ ವಿಚರಂಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಮುನಿವರಾಶ್ರಮೇ || ೧೧ ||

ಸೋಽಚಿಂತಯತ್ತದಾ ತತ್ರ ಮಮತ್ವಾಕೃಷ್ಟಮಾನಸಃ || ೧೨ ||

ಮತ್ಪೂರ್ವೈಃ ಪಾಲಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಮಯಾ ಹೀನಂ ಪುರಂ ಹಿ ತತ್ |
ಮದ್ಭೃತ್ಯೈಸ್ತೈರಸದ್ವೃತ್ತೈರ್ಧರ್ಮತಃ ಪಾಲ್ಯತೇ ನ ವಾ || ೧೩ ||

ನ ಜಾನೇ ಸ ಪ್ರಧಾನೋ ಮೇ ಶೂರೋ ಹಸ್ತೀ ಸದಾ ಮದಃ |
ಮಮ ವೈರಿವಶಂ ಯಾತಃ ಕಾನ್ ಭೋಗಾನುಪಲಪ್ಸ್ಯತೇ || ೧೪ ||

ಯೇ ಮಮಾನುಗತಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸಾದಧನಭೋಜನೈಃ |
ಅನುವೃತ್ತಿಂ ಧ್ರುವಂ ತೇಽದ್ಯ ಕುರ್ವಂತ್ಯನ್ಯಮಹೀಭೃತಾಮ್ || ೧೫ ||

ಅಸಮ್ಯಗ್ವ್ಯಯಶೀಲೈಸ್ತೈಃ ಕುರ್ವದ್ಭಿಃ ಸತತಂ ವ್ಯಯಮ್ |
ಸಂಚಿತಃ ಸೋಽತಿದುಃಖೇನ ಕ್ಷಯಂ ಕೋಶೋ ಗಮಿಷ್ಯತಿ || ೧೬ ||

ಏತಚ್ಚಾನ್ಯಚ್ಚ ಸತತಂ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಿವಃ |
ತತ್ರ ವಿಪ್ರಾಶ್ರಮಾಭ್ಯಾಶೇ ವೈಶ್ಯಮೇಕಂ ದದರ್ಶ ಸಃ || ೧೭ ||

ಸ ಪೃಷ್ಟಸ್ತೇನ ಕಸ್ತ್ವಂ ಭೋ ಹೇತುಶ್ಚಾಗಮನೇಽತ್ರ ಕಃ |
ಸಶೋಕ ಇವ ಕಸ್ಮಾತ್ತ್ವಂ ದುರ್ಮನಾ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ || ೧೮ ||

ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ವಚಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಪತೇಃ ಪ್ರಣಯೋದಿತಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಸ ತಂ ವೈಶ್ಯಃ ಪ್ರಶ್ರಯಾವನತೋ ನೃಪಮ್ || ೧೯ ||

ವೈಶ್ಯ ಉವಾಚ || ೨೦ ||

ಸಮಾಧಿರ್ನಾಮ ವೈಶ್ಯೋಽಹಮುತ್ಪನ್ನೋ ಧನಿನಾಂ ಕುಲೇ |
ಪುತ್ರದಾರೈರ್ನಿರಸ್ತಶ್ಚ ಧನಲೋಭಾದಸಾಧುಭಿಃ || ೨೧ ||

ವಿಹೀನಶ್ಚ ಧನೈರ್ದಾರೈಃ ಪುತ್ರೈರಾದಾಯ ಮೇ ಧನಮ್ |
ವನಮಭ್ಯಾಗತೋ ದುಃಖೀ ನಿರಸ್ತಶ್ಚಾಪ್ತಬಂಧುಭಿಃ || ೨೨ ||

ಸೋಽಹಂ ನ ವೇದ್ಮಿ ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಕುಶಲಾಕುಶಲಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಸ್ವಜನಾನಾಂ ಚ ದಾರಾಣಾಂ ಚಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥಿತಃ || ೨೩ ||

ಕಿಂ ನು ತೇಷಾಂ ಗೃಹೇ ಕ್ಷೇಮಮಕ್ಷೇಮಂ ಕಿಂ ನು ಸಾಂಪ್ರತಮ್ || ೨೪ ||

ಕಥಂ ತೇ ಕಿಂ ನು ಸದ್ವೃತ್ತಾ ದುರ್ವೃತ್ತಾಃ ಕಿಂ ನು ಮೇ ಸುತಾಃ || ೨೫ ||

ರಾಜೋವಾಚ || ೨೬ ||

ಯೈರ್ನಿರಸ್ತೋ ಭವಾಂಲ್ಲುಬ್ಧೈಃ ಪುತ್ರದಾರಾದಿಭಿರ್ಧನೈಃ || ೨೭ ||

ತೇಷು ಕಿಂ ಭವತಃ ಸ್ನೇಹಮನುಬಧ್ನಾತಿ ಮಾನಸಮ್ || ೨೮ ||

ವೈಶ್ಯ ಉವಾಚ || ೨೯ ||

ಏವಮೇತದ್ಯಥಾ ಪ್ರಾಹ ಭವಾನಸ್ಮದ್ಗತಂ ವಚಃ |
ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ನ ಬಧ್ನಾತಿ ಮಮ ನಿಷ್ಠುರತಾಂ ಮನಃ || ೩೦ ||

ಯೈಃ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಪಿತೃಸ್ನೇಹಂ ಧನಲುಬ್ಧೈರ್ನಿರಾಕೃತಃ |
ಪತಿಸ್ವಜನಹಾರ್ದಂ ಚ ಹಾರ್ದಿ ತೇಷ್ವೇವ ಮೇ ಮನಃ || ೩೧ ||

ಕಿಮೇತನ್ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಜಾನನ್ನಪಿ ಮಹಾಮತೇ |
ಯತ್ಪ್ರೇಮಪ್ರವಣಂ ಚಿತ್ತಂ ವಿಗುಣೇಷ್ವಪಿ ಬಂಧುಷು || ೩೨ ||

ತೇಷಾಂ ಕೃತೇ ಮೇ ನಿಃಶ್ವಾಸೋ ದೌರ್ಮನಸ್ಯಂ ಚ ಜಾಯತೇ || ೩೩ ||

ಕರೋಮಿ ಕಿಂ ಯನ್ನ ಮನಸ್ತೇಷ್ವಪ್ರೀತಿಷು ನಿಷ್ಠುರಮ್ || ೩೪ ||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ || ೩೫ ||

ತತಸ್ತೌ ಸಹಿತೌ ವಿಪ್ರ ತಂ ಮುನಿಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ || ೩೬ ||

ಸಮಾಧಿರ್ನಾಮ ವೈಶ್ಯೋಽಸೌ ಸ ಚ ಪಾರ್ಥಿವಸತ್ತಮಃ || ೩೭ ||

ಕೃತ್ವಾ ತು ತೌ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಯಥಾರ್ಹಂ ತೇನ ಸಂವಿದಮ್ |
ಉಪವಿಷ್ಟೌ ಕಥಾಃ ಕಾಶ್ಚಿಚ್ಚಕ್ರತುರ್ವೈಶ್ಯಪಾರ್ಥಿವೌ || ೩೮ ||

ರಾಜೋವಾಚ || ೩೯ ||

ಭಗವಂಸ್ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯೇಕಂ ವದಸ್ವ ತತ್ || ೪೦ ||

ದುಃಖಾಯ ಯನ್ಮೇ ಮನಸಃ ಸ್ವಚಿತ್ತಾಯತ್ತತಾಂ ವಿನಾ || ೪೧ ||

ಮಮತ್ವಂ ಗತರಾಜ್ಯಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಂಗೇಷ್ವಖಿಲೇಷ್ವಪಿ |
ಜಾನತೋಽಪಿ ಯಥಾಜ್ಞಸ್ಯ ಕಿಮೇತನ್ಮುನಿಸತ್ತಮ || ೪೨ ||

ಅಯಂ ಚ ನಿಕೃತಃ ಪುತ್ರೈರ್ದಾರೈರ್ಭೃತ್ಯೈಸ್ತಥೋಜ್ಝಿತಃ |
ಸ್ವಜನೇನ ಚ ಸಂತ್ಯಕ್ತಸ್ತೇಷು ಹಾರ್ದೀ ತಥಾಪ್ಯತಿ || ೪೩ ||

ಏವಮೇಷ ತಥಾಹಂ ಚ ದ್ವಾವಪ್ಯತ್ಯಂತದುಃಖಿತೌ |
ದೃಷ್ಟದೋಷೇಽಪಿ ವಿಷಯೇ ಮಮತ್ವಾಕೃಷ್ಟಮಾನಸೌ || ೪೪ ||

ತತ್ಕಿಮೇತನ್ಮಹಾಭಾಗ ಯನ್ಮೋಹೋ ಜ್ಞಾನಿನೋರಪಿ |
ಮಮಾಸ್ಯ ಚ ಭವತ್ಯೇಷಾ ವಿವೇಕಾಂಧಸ್ಯ ಮೂಢತಾ || ೪೫ ||

ಋಷಿರುವಾಚ || ೪೬ ||

ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಜಂತೋರ್ವಿಷಯಗೋಚರೇ |
ವಿಷಯಾಶ್ಚ ಮಹಾಭಾಗ ಯಾತಿ ಚೈವಂ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ || ೪೭ ||

ದಿವಾಂಧಾಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಕೇಚಿದ್ರಾತ್ರಾವಂಧಾಸ್ತಥಾಪರೇ |
ಕೇಚಿದ್ದಿವಾ ತಥಾ ರಾತ್ರೌ ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತುಲ್ಯದೃಷ್ಟಯಃ || ೪೮ ||

ಜ್ಞಾನಿನೋ ಮನುಜಾಃ ಸತ್ಯಂ ಕಿಂ ನು ತೇ ನ ಹಿ ಕೇವಲಮ್ |
ಯತೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಸರ್ವೇ ಪಶುಪಕ್ಷಿಮೃಗಾದಯಃ || ೪೯ ||

ಜ್ಞಾನಂ ಚ ತನ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಯತ್ತೇಷಾಂ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ |
ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಚ ಯತ್ತೇಷಾಂ ತುಲ್ಯಮನ್ಯತ್ತಥೋಭಯೋಃ || ೫೦ ||

ಜ್ಞಾನೇಽಪಿ ಸತಿ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ ಪತಂಗಾಂಛಾವಚಂಚುಷು |
ಕಣಮೋಕ್ಷಾದೃತಾನ್ಮೋಹಾತ್ ಪೀಡ್ಯಮಾನಾನಪಿ ಕ್ಷುಧಾ || ೫೧ ||

ಮಾನುಷಾ ಮನುಜವ್ಯಾಘ್ರ ಸಾಭಿಲಾಷಾಃ ಸುತಾನ್ ಪ್ರತಿ |
ಲೋಭಾತ್ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾಯ ನನ್ವೇತಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ || ೫೨ ||

ತಥಾಪಿ ಮಮತಾವರ್ತೇ ಮೋಹಗರ್ತೇ ನಿಪಾತಿತಾಃ |
ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಭಾವೇಣ ಸಂಸಾರಸ್ಥಿತಿಕಾರಿಣಾ || ೫೩ ||

ತನ್ನಾತ್ರ ವಿಸ್ಮಯಃ ಕಾರ್ಯೋ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಜಗತ್ಪತೇಃ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ಹರೇಶ್ಚೈಷಾ ತಯಾ ಸಮ್ಮೋಹ್ಯತೇ ಜಗತ್ || ೫೪ ||

ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪಿ ಚೇತಾಂಸಿ ದೇವೀ ಭಗವತೀ ಹಿ ಸಾ |
ಬಲಾದಾಕೃಷ್ಯ ಮೋಹಾಯ ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೫೫ ||

ತಯಾ ವಿಸೃಜ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ |
ಸೈಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ನೃಣಾಂ ಭವತಿ ಮುಕ್ತಯೇ || ೫೬ ||

ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾ ಮುಕ್ತೇರ್ಹೇತುಭೂತಾ ಸನಾತನೀ || ೫೭ ||

ಸಂಸಾರಬಂಧಹೇತುಶ್ಚ ಸೈವ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೫೮ ||

ರಾಜೋವಾಚ || ೫೯ ||

ಭಗವನ್ ಕಾ ಹಿ ಸಾ ದೇವೀ ಮಹಾಮಾಯೇತಿ ಯಾಂ ಭವಾನ್ |
ಬ್ರವೀತಿ ಕಥಮುತ್ಪನ್ನಾ ಸಾ ಕರ್ಮಾಸ್ಯಾಶ್ಚ ಕಿಂ ದ್ವಿಜ || ೬೦ ||

ಯತ್ಪ್ರಭಾವಾ ಚ ಸಾ ದೇವೀ ಯತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಯದುದ್ಭವಾ || ೬೧ ||

ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವತ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರ || ೬೨ ||

ಋಷಿರುವಾಚ || ೬೩ ||

ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್ || ೬೪ ||

ತಥಾಪಿ ತತ್ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ || ೬೫ ||

ದೇವಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮಾವಿರ್ಭವತಿ ಸಾ ಯದಾ |
ಉತ್ಪನ್ನೇತಿ ತದಾ ಲೋಕೇ ಸಾ ನಿತ್ಯಾಪ್ಯಭಿಧೀಯತೇ || ೬೬ ||

ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಯದಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಗತ್ಯೇಕಾರ್ಣವೀಕೃತೇ |
ಆಸ್ತೀರ್ಯ ಶೇಷಮಭಜತ್ಕಲ್ಪಾಂತೇ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭುಃ || ೬೭ ||

ತದಾ ದ್ವಾವಸುರೌ ಘೋರೌ ವಿಖ್ಯಾತೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ |
ವಿಷ್ಣುಕರ್ಣಮಲೋದ್ಭೂತೌ ಹಂತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುದ್ಯತೌ || ೬೮ ||

ಸ ನಾಭಿಕಮಲೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾವಸುರೌ ಚೋಗ್ರೌ ಪ್ರಸುಪ್ತಂ ಚ ಜನಾರ್ದನಮ್ || ೬೯ ||

ತುಷ್ಟಾವ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ತಾಮೇಕಾಗ್ರಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ |
ವಿಬೋಧನಾರ್ಥಾಯ ಹರೇರ್ಹರಿನೇತ್ರಕೃತಾಲಯಾಮ್ || ೭೦ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀಮ್ |
ನಿದ್ರಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಿಷ್ಣೋರತುಲಾಂ ತೇಜಸಃ ಪ್ರಭುಃ || ೭೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ || ೭೨ ||

ತ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾ ತ್ವಂ ಸ್ವಧಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸುಧಾ ತ್ವಮಕ್ಷರೇ ನಿತ್ಯೇ ತ್ರಿಧಾ ಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಥಿತಾ || ೭೩ ||

ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ಯಾನುಚ್ಚಾರ್ಯಾ ವಿಶೇಷತಃ |
ತ್ವಮೇವ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ವಂ ದೇವಿ ಜನನೀ ಪರಾ || ೭೪ ||

ತ್ವಯೈತದ್ಧಾರ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಯೈತತ್ಸೃಜ್ಯತೇ ಜಗತ್ |
ತ್ವಯೈತತ್ಪಾಲ್ಯತೇ ದೇವಿ ತ್ವಮತ್ಸ್ಯಂತೇ ಚ ಸರ್ವದಾ || ೭೫ ||

ವಿಸೃಷ್ಟೌ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಿರೂಪಾ ಚ ಪಾಲನೇ |
ತಥಾ ಸಂಹೃತಿರೂಪಾಂತೇ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ಜಗನ್ಮಯೇ || ೭೬ ||

ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ |
ಮಹಾಮೋಹಾ ಚ ಭವತೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೭೭ ||

ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿನೀ |
ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮೋಹರಾತ್ರಿಶ್ಚ ದಾರುಣಾ || ೭೮ ||

ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸ್ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ತ್ವಂ ಹ್ರೀಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬೋಧಲಕ್ಷಣಾ |
ಲಜ್ಜಾ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತ್ವಂ ಶಾಂತಿಃ ಕ್ಷಾಂತಿರೇವ ಚ || ೭೯ ||

ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀಪರಿಘಾಯುಧಾ || ೮೦ ||

ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯತರಾಶೇಷಸೌಮ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ವತಿಸುಂದರೀ |
ಪರಾಪರಾಣಾಂ ಪರಮಾ ತ್ವಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೮೧ ||

ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸದಸದ್ವಾಖಿಲಾತ್ಮಿಕೇ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಸ್ತೂಯಸೇ ಮಯಾ || ೮೨ ||

ಯಯಾ ತ್ವಯಾ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗತ್ಪಾತ್ಯತ್ತಿ ಯೋ ಜಗತ್ |
ಸೋಽಪಿ ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ || ೮೩ ||

ವಿಷ್ಣುಃ ಶರೀರಗ್ರಹಣಮಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ |
ಕಾರಿತಾಸ್ತೇ ಯತೋಽತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಃ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ || ೮೪ ||

ಸಾ ತ್ವಮಿತ್ಥಂ ಪ್ರಭಾವೈಃ ಸ್ವೈರುದಾರೈರ್ದೇವಿ ಸಂಸ್ತುತಾ |
ಮೋಹಯೈತೌ ದುರಾಧರ್ಷಾವಸುರೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ || ೮೫ ||

ಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ನೀಯತಾಮಚ್ಯುತೋ ಲಘು || ೮೬ ||

ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯ ಹಂತುಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ || ೮೭ ||

ಋಷಿರುವಾಚ || ೮೮ ||

ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ದೇವೀ ತಾಮಸೀ ತತ್ರ ವೇಧಸಾ |
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಬೋಧನಾರ್ಥಾಯ ನಿಹಂತುಂ ಮಧುಕೈಟಭೌ || ೮೯ ||

ನೇತ್ರಾಸ್ಯನಾಸಿಕಾಬಾಹುಹೃದಯೇಭ್ಯಸ್ತಥೋರಸಃ |
ನಿರ್ಗಮ್ಯ ದರ್ಶನೇ ತಸ್ಥೌ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽವ್ಯಕ್ತಜನ್ಮನಃ || ೯೦ ||

ಉತ್ತಸ್ಥೌ ಚ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ತಯಾ ಮುಕ್ತೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
ಏಕಾರ್ಣವೇಽಹಿಶಯನಾತ್ತತಃ ಸ ದದೃಶೇ ಚ ತೌ || ೯೧ ||

ಮಧುಕೈಟಭೌ ದುರಾತ್ಮಾನಾವತಿವೀರ್ಯಪರಾಕ್ರಮೌ |
ಕ್ರೋಧರಕ್ತೇಕ್ಷಣಾವತ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಜನಿತೋದ್ಯಮೌ || ೯೨ ||

ಸಮುತ್ಥಾಯ ತತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯುಯುಧೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ |
ಪಂಚವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ಬಾಹುಪ್ರಹರಣೋ ವಿಭುಃ || ೯೩ ||

ತಾವಪ್ಯತಿಬಲೋನ್ಮತ್ತೌ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಮೋಹಿತೌ || ೯೪ ||

ಉಕ್ತವಂತೌ ವರೋಽಸ್ಮತ್ತೋ ವ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಕೇಶವಮ್ || ೯೫ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ || ೯೬ ||

ಭವೇತಾಮದ್ಯ ಮೇ ತುಷ್ಟೌ ಮಮ ವಧ್ಯಾವುಭಾವಪಿ || ೯೭ ||

ಕಿಮನ್ಯೇನ ವರೇಣಾತ್ರ ಏತಾವದ್ಧಿ ವೃತಂ ಮಯಾ || ೯೮ ||

ಋಷಿರುವಾಚ || ೯೯ ||

ವಂಚಿತಾಭ್ಯಾಮಿತಿ ತದಾ ಸರ್ವಮಾಪೋಮಯಂ ಜಗತ್ |
ವಿಲೋಕ್ಯ ತಾಭ್ಯಾಂ ಗದಿತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ || ೧೦೦ ||

ಆವಾಂ ಜಹಿ ನ ಯತ್ರೋರ್ವೀ ಸಲಿಲೇನ ಪರಿಪ್ಲುತಾ || ೧೦೧ ||

ಋಷಿರುವಾಚ || ೧೦೨ ||

ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭಗವತಾ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಭೃತಾ |
ಕೃತ್ವಾ ಚಕ್ರೇಣ ವೈ ಚ್ಛಿನ್ನೇ ಜಘನೇ ಶಿರಸೀ ತಯೋಃ || ೧೦೩ ||

ಏವಮೇಷಾ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಂಸ್ತುತಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ಪ್ರಭಾವಮಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಸ್ತು ಭೂಯಃ ಶೃಣು ವದಾಮಿ ತೇ || ೧೦೪ ||

|| ಐಂ ಓಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಮಧುಕೈಟಭವಧೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ || ೧ ||

(ಉವಾಚಮಂತ್ರಾಃ – ೧೪, ಅರ್ಧಮಂತ್ರಾಃ – ೨೪, ಶ್ಲೋಕಮಂತ್ರಾಃ – ೬೬, ಏವಂ – ೧೦೪)