ಓಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ದೇವಾ ದೇವೀಮುಪತಸ್ಥುಃ ಕಾಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವೀತಿ || ೧ ||

ಸಾಽಬ್ರವೀದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಮತ್ತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ |
ಶೂನ್ಯಂ ಚಾಶೂನ್ಯಂ ಚ || ೨ ||

ಅಹಮಾನನ್ದಾನಾನನ್ದೌ |
ಅಹಂ ವಿಜ್ಞಾನಾವಿಜ್ಞಾನೇ |
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವೇದಿತವ್ಯೇ |
ಅಹಂ ಪಂಚಭೂತಾನ್ಯಪಂಚಭೂತಾನಿ |
ಅಹಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ || ೩ ||

ವೇದೋಽಹಮವೇದೋಽಹಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಽಹಮವಿದ್ಯಾಽಹಮ್ |
ಅಜಾಽಹಮನಜಾಽಹಮ್ |
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚ ತಿರ್ಯಕ್ಚಾಹಮ್ || ೪ ||

ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮಿ |
ಅಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈಃ |
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವುಭೌ ಬಿಭರ್ಮಿ |
ಅಹಮಿನ್ದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನಾವುಭೌ || ೫ ||

ಅಹಂ ಸೋಮಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಂ ಪೂಷಣಂ ಭಗಂ ದಧಾಮಿ |
ಅಹಂ ವಿಷ್ಣುಮುರುಕ್ರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುತ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ದಧಾಮಿ || ೬ ||

ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ೩ ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ |
ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಮ್ |
ಅಹಂ ಸುವೇ ಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವನ್ತಃ ಸಮುದ್ರೇ |
ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಸ ದೇವೀಂ ಸಂಪದಮಾಪ್ನೋತಿ || ೭ ||

ತೇ ದೇವಾ ಅಬ್ರುವನ್ –
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಮ್ || ೮ ||

ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲನ್ತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಮ್ |
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಹೇಽಸುರಾನ್ನಾಶಯಿತ್ರ್ಯೈ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

(ಋ.ವೇ.೮.೧೦೦.೧೧)
ದೇವೀಂ ವಾಚಮಜನಯನ್ತ ದೇವಾಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಃ ಪಶವೋ ವದನ್ತಿ |
ಸಾ ನೋ ಮನ್ದ್ರೇಷಮೂರ್ಜಂ ದುಹಾನಾ ಧೇನುರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪ ಸುಷ್ಟುತೈತು || ೧೦ ||

ಕಾಲರಾತ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾತರಮ್ |
ಸರಸ್ವತೀಮದಿತಿಂ ದಕ್ಷದುಹಿತರಂ ನಮಾಮಃ ಪಾವನಾಂ ಶಿವಾಮ್ || ೧೧ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ |
ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧೨ ||

ಅದಿತಿರ್ಹ್ಯಜನಿಷ್ಟ ದಕ್ಷ ಯಾ ದುಹಿತಾ ತವ |
ತಾಂ ದೇವಾ ಅನ್ವಜಾಯನ್ತ ಭದ್ರಾ ಅಮೃತಬನ್ಧವಃ || ೧೩ ||

ಕಾಮೋ ಯೋನಿಃ ಕಮಲಾ ವಜ್ರಪಾಣಿ-
ರ್ಗುಹಾ ಹಸಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾಭ್ರಮಿನ್ದ್ರಃ |
ಪುನರ್ಗುಹಾ ಸಕಲಾ ಮಾಯಯಾ ಚ
ಪುರೂಚ್ಯೈಷಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾದಿವಿದ್ಯೋಮ್ || ೧೪ ||

ಏಷಾಽಽತ್ಮಶಕ್ತಿಃ |
ಏಷಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ |
ಏಷಾ ಶ್ರೀಮಹಾವಿದ್ಯಾ |
ಯ ಏವಂ ವೇದ ಸ ಶೋಕಂ ತರತಿ || ೧೫ ||

ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವತಿ ಮಾತರಸ್ಮಾನ್ಪಾಹಿ ಸರ್ವತಃ || ೧೬ ||

ಸೈಷಾಷ್ಟೌ ವಸವಃ |
ಸೈಷೈಕಾದಶ ರುದ್ರಾಃ |
ಸೈಷಾ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಃ |
ಸೈಷಾ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಸೋಮಪಾ ಅಸೋಮಪಾಶ್ಚ |
ಸೈಷಾ ಯಾತುಧಾನಾ ಅಸುರಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪಿಶಾಚಾ ಯಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧಾಃ |
ಸೈಷಾ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಾಂಸಿ |
ಸೈಷಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಸೈಷಾ ಪ್ರಜಾಪತೀನ್ದ್ರಮನವಃ |
ಸೈಷಾ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೋತೀಂಷಿ | ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿಕಾಲರೂಪಿಣೀ |
ತಾಮಹಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಪಾಪಾಪಹಾರಿಣೀಂ ದೇವೀಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀಮ್ |
ಅನಂತಾಂ ವಿಜಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಶರಣ್ಯಾಂ ಶಿವದಾಂ ಶಿವಾಮ್ || ೧೭ ||

ವಿಯದೀಕಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಅರ್ಧೇನ್ದುಲಸಿತಂ ದೇವ್ಯಾ ಬೀಜಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಮ್ || ೧೮ ||

ಏವಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತಯಃ ಶುದ್ಧಚೇತಸಃ |
ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಪರಮಾನನ್ದಮಯಾ ಜ್ಞಾನಾಂಬುರಾಶಯಃ || ೧೯ ||

ವಾಙ್ಮಾಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಷಷ್ಠಂ ವಕ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಸೂರ್ಯೋಽವಾಮಶ್ರೋತ್ರಬಿನ್ದುಸಂಯುಕ್ತಷ್ಟಾತ್ತೃತೀಯಕಃ |
ನಾರಾಯಣೇನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರೋ ವಾಯುಶ್ಚಾಧರಯುಕ್ತತಃ |
ವಿಚ್ಚೇ ನವಾರ್ಣಕೋಽರ್ಣಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಹದಾನನ್ದದಾಯಕಃ || ೨೦ ||

ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾತಃಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕಾಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಭಕ್ತಕಾಮದುಘಾಂ ಭಜೇ || ೨೧ ||

ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನೀಮ್ |
ಮಹಾದುರ್ಗಪ್ರಶಮನೀಂ ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯರೂಪಿಣೀಮ್ || ೨೨ ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನ ಜಾನನ್ತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾ |
ಯಸ್ಯಾ ಅನ್ತೋ ನ ಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅನನ್ತಾ |
ಯಸ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ |
ಯಸ್ಯಾ ಜನನಂ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜಾ |
ಏಕೈವ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಏಕಾ |
ಏಕೈವ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ನೈಕಾ |
ಅತ ಏವೋಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾನನ್ತಾಲಕ್ಷ್ಯಾಜೈಕಾ ನೈಕೇತಿ || ೨೩ ||

ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಮಾತೃಕಾ ದೇವೀ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ |
ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಚಿನ್ಮಯಾತೀತಾ ಶೂನ್ಯಾನಾಂ ಶೂನ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಯಸ್ಯಾಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸೈಷಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೨೪ ||

ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಮಾಂ ದೇವೀಂ ದುರಾಚಾರವಿಘಾತಿನೀಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಭವಭೀತೋಽಹಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀಮ್ || ೨೫ ||

ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ ಸ ಪಂಚಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಜಪಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ |
ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋಽರ್ಚಾಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ |
ಶತಲಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಪ್ತ್ವಾಽಪಿ ಸೋಽರ್ಚಾಸಿದ್ಧಿಂ ನ ವಿನ್ದತಿ |
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ದಶವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸದ್ಯಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಮಹಾದುರ್ಗಾಣಿ ತರತಿ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ | ೨೬ ||

ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ |
ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ |
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ |
ನಿಶೀಥೇ ತುರೀಯಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ |
ನೂತನಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ದೇವತಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಭವತಿ |
ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭವತಿ |
ಭೌಮಾಶ್ವಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾದೇವೀಸನ್ನಿಧೌ ಜಪ್ತ್ವಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ |
ಸ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ |
ಯ ಏವಂ ವೇದ |
ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ || ೨೭ ||

ಇತಿ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ |