ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾನವಾರ್ಣಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾಃ ಋಷಯಃ, ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಭಶ್ಛಂದಾಸಿ, ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾಃ, ನಂದಾ-ಶಾಕಂಭರೀ-ಭೀಮಾಃ ಶಕ್ತಯಃ, ರಕ್ತದಂತಿಕಾ-ದುರ್ಗಾ-ಭ್ರಾಮರ್ಯೋ ಬೀಜಾನಿ, ಅಗ್ನಿ-ವಾಯು-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತತ್ತ್ವಾನಿ, ಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿಷ್ಣು-ರುದ್ರ-ಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಭಶ್ಛಂದೋಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ-ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹೃದಯೇ |
ನಂದಾ-ಶಾಕಂಭರೀ-ಭೀಮಾಃ ಶಕ್ತಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಸ್ತನೇ |
ರಕ್ತದಂತಿಕಾ-ದುರ್ಗಾ-ಭ್ರಾಮರ್ಯೋ ಬೀಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಾಮಸ್ತನೇ |
ಅಗ್ನಿ-ವಾಯು-ಸೂರ್ಯ ತತ್ತ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ – ನಾಭೌ |
(ಮೂಲೇನ ಕರೌ ಸಂಶೋಧಯೇತ್)

|| ಅಥ ಏಕಾದಶ ನ್ಯಾಸಃ ||

— ೧. ಮಾತೃಕಾ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಅಂ ನಮಃ – ಲಲಾಟೇ |
ಓಂ ಆಂ ನಮಃ – ಮುಖೇ |
ಓಂ ಇಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಈಂ ನಮಃ – ವಾಮನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಉಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಊಂ ನಮಃ – ವಾಮಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಋಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಿಣನಸಿ |
ಓಂ ೠಂ ನಮಃ – ವಾಮನಸಿ |
ಓಂ ಲುಂ* ನಮಃ – ದಕ್ಷಿಣಗಂಡೇ |
ಓಂ ಲೂಂ* ನಮಃ – ವಾಮಗಂಡೇ |
ಓಂ ಏಂ ನಮಃ – ಊರ್ಧ್ವೋಷ್ಠೇ |
ಓಂ ಐಂ ನಮಃ – ಅಧರೋಷ್ಠೇ |
ಓಂ ಓಂ ನಮಃ – ಊರ್ಧ್ವದಂತಪಂಕ್ತೌ |
ಓಂ ಔಂ ನಮಃ – ಅಧೋದಂತಪಂಕ್ತೌ |
ಓಂ ಅಂ ನಮಃ – ಶಿರಸಿ |
ಓಂ ಅಃ ನಮಃ – ಮುಖೇ |

ಓಂ ಕಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಬಾಹುಮೂಲೇ |
ಓಂ ಖಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಕೂರ್ಪರೇ |
ಓಂ ಗಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಮಣಿಬಂಧೇ |
ಓಂ ಘಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಕರಾಂಗುಲಿಮೂಲೇ |
ಓಂ ಙಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಕರಾಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇ |
ಓಂ ಚಂ ನಮಃ – ವಾಮಬಾಹುಮೂಲೇ |
ಓಂ ಛಂ ನಮಃ – ವಾಮಕೂರ್ಪರೇ |
ಓಂ ಜಂ ನಮಃ – ವಾಮಮಣಿಬಂಧೇ |
ಓಂ ಝಂ ನಮಃ – ವಾಮಕರಾಂಗುಲಿಮೂಲೇ |
ಓಂ ಞಂ ನಮಃ – ವಾಮಕರಾಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇ |
ಓಂ ಟಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಪಾದಮೂಲೇ |
ಓಂ ಠಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಜಾನುನಿ |
ಓಂ ಡಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಗುಲ್ಫೇ |
ಓಂ ಢಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಪಾದಾಂಗುಲಿಮೂಲೇ |
ಓಂ ಣಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಪಾದಾಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇ |
ಓಂ ತಂ ನಮಃ – ವಾಮಪಾದಮೂಲೇ |
ಓಂ ಥಂ ನಮಃ – ವಾಮಜಾನುನಿ |
ಓಂ ದಂ ನಮಃ – ವಾಮಗುಲ್ಫೇ |
ಓಂ ಧಂ ನಮಃ – ವಾಮಪಾದಾಂಗುಲಿಮೂಲೇ |
ಓಂ ನಂ ನಮಃ – ವಾಮಪಾದಾಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇ |
ಓಂ ಪಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಪಾರ್ಶ್ವೇ |
ಓಂ ಫಂ ನಮಃ – ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ |
ಓಂ ಬಂ ನಮಃ – ಪೃಷ್ಠೇ |
ಓಂ ಭಂ ನಮಃ – ನಾಭೌ |
ಓಂ ಮಂ ನಮಃ – ಜಠರೇ |
ಓಂ ಯಂ ನಮಃ – ಹೃದಿ |
ಓಂ ರಂ ನಮಃ – ದಕ್ಷಾಂಸೇ |
ಓಂ ಲಂ ನಮಃ – ಕಕುದಿ |
ಓಂ ವಂ ನಮಃ – ವಾಮಾಂಸೇ |
ಓಂ ಶಂ ನಮಃ – ಹೃದಾದಿದಕ್ಷಹಸ್ತಾಂತೇ |
ಓಂ ಷಂ ನಮಃ – ಹೃದಾದಿವಾಮಹಸ್ತಾಂತೇ |
ಓಂ ಸಂ ನಮಃ – ಹೃದಾದಿದಕ್ಷಪಾದಾಂತೇ |
ಓಂ ಹಂ ನಮಃ – ಹೃದಾದಿವಾಮಪಾದಾಂತೇ |
ಓಂ ಳಂ ನಮಃ – ಜಠರೇ |
ಓಂ ಕ್ಷಂ ನಮಃ – ಮುಖೇ |
|| ಇತಿ ಮಾತೃಕಾನ್ಯಾಸೋ ದೇವಸಾರೂಪ್ಯಪ್ರದಃ ಪ್ರಥಮಃ || ೧ ||

— ೨. ಸಾರಸ್ವತ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋಽನಾಮಿಕಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ಮಧ್ಯಮಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಸ್ತರ್ಜನ್ಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋಽಂಗುಷ್ಠಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕರಮಧ್ಯೇ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕರಪೃಷ್ಠೇ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ಮಣಿಬಂಧಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕುರ್ಪರಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋಽಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
|| ಇತಿ ಸಾರಸ್ವತೋ ಜಾಡ್ಯವಿನಾಶಕೋ ದ್ವಿತೀಯಃ || ೨ ||

— ೩. ಮಾತೃಗಣ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕೌಮಾರೀ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವೈಷ್ಣವೀ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಾರಾಹೀ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಇಂದ್ರಾಣೀ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಚಾಮುಂಡಾ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಐಶಾನ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವ್ಯೋಮೇಶ್ವರೀ ಊರ್ಧ್ವಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರೀ ಭೂಮೌ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಪಾತಾಲೇ ಮಾಂ ಪಾತು |
|| ಇತಿ ಮಾತೃಗಣ ನ್ಯಾಸಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಪ್ರದಸ್ತೃತೀಯಃ || ೩ ||

— ೪. ನಂದಜಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಕಮಲಾಂಕುಶಮಂಡಿತಾ ನಂದಜಾ ಪೂರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಖಡ್ಗಪಾತ್ರಧರಾ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಪುಷ್ಪಪಲ್ಲವಸಂಯುತಾ ಶಾಕಂಭರೀ ಪಶ್ಚಿಮಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಧನುರ್ಬಾಣಕರಾ ದುರ್ಗಾ ವಾಮಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಶಿರಃಪಾತ್ರಕರಾ ಭೀಮಾ ಮಸ್ತಕಾಚ್ಚರಣಾವಧಿ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಚಿತ್ರಕಾಂತಿಭೃದ್ಭ್ರಾಮರೀ ಪಾದಾದಿಮಸ್ತಕಾಂತಂ ಮೇ ಪಾತು |
|| ಇತಿ ಜರಾಮೃತ್ಯುಹರೋ ನಂದಜಾದಿ ನ್ಯಾಸಶ್ಚತುರ್ಥಃ || ೪ ||

— ೫. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಪಾದಾದಿನಾಭಿಪರ್ಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ನಾಭೇರ್ವಿಶುದ್ಧಿಪರ್ಯಂತಂ ಜನಾರ್ದನೋ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧೇರ್ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಾತಂ ರುದ್ರೋ ಮಾಂ ಪಾತು |
ಓಂ ಹಂಸೋ ಮೇ ಪದದ್ವಯಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ವೈನತೇಯಃ ಕರದ್ವಯಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ವೃಷಭಶ್ಚಕ್ಷುಷೀ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಗಜಾನನಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಆನಂದಮಯೋ ಹರಿಃ ಪರಾಪರೌ ದೇಹಭಾಗೌ ಮೇ ಪಾತು |
|| ಇತಿ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿನ್ಯಾಸಃ ಪಂಚಮಃ || ೫ ||

— ೬. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಧ್ಯಭಾಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಅಷ್ಟಭುಜಾ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಊರ್ಧ್ವಭಾಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ದಶಭುಜಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಅಧೋಭಾಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಸಿಂಹೋ ಹಸ್ತದ್ವಯಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಪರಹಂಸೋಽಕ್ಷಿಯುಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಮಹಿಷಾರೂಢೋ ಯಮಃ ಪದದ್ವಯಂ ಮೇ ಪಾತು |
ಓಂ ಮಹೇಶಶ್ಚಂಡಿಕಾಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಪಾತು |
|| ಇತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಃ ಷಷ್ಠಃ || ೬ ||

— ೭. ಮೂಲಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಐಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ವಾಮನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಚಾಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಮುಂ ನಮೋ ವಾಮಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಡಾಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ಯೈಂ ನಮೋ ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ವಿಂ ನಮೋ ಮುಖೇ |
ಓಂ ಚ್ಚೇಂ ನಮೋ ಗುಹ್ಯೇ |
|| ಇತಿ ಮೂಲಾಕ್ಷರನ್ಯಾಸೋ ರೋಗಕ್ಷಯಕರಃ ಸಪ್ತಮಃ || ೭ ||

— ೮. ವಿಲೋಮಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಚ್ಚೇಂ ನಮೋ ಗುಹ್ಯೇ |
ಓಂ ವಿಂ ನಮೋ ಮುಖೇ |
ಓಂ ಯೈಂ ನಮೋ ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ಡಾಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ಮುಂ ನಮೋ ವಾಮಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಚಾಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ವಾಮನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಐಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ |
|| ಇತಿ ವಿಲೋಮಾಕ್ಷರನ್ಯಾಸಃ ಸರ್ವದುಃಖನಾಶಕೋಽಷ್ಟಮಃ || ೮ ||

— ೯. ಮೂಲವ್ಯಾಪಕ ನ್ಯಾಸಃ

ಮೂಲಮುಚ್ಚಾರ್ಯ | ಅಷ್ಟವಾರಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |
(ಸ ಯಥಾ – ಪ್ರಥಮಂ ಪುರತೋ ಮೂಲೇನ ಮಸ್ತಕಾಚ್ಚರಣಾವಧಿ | ತತಶ್ಚರಣಾನ್ಮಸ್ತಕಾವಧಿ ಮೂಲೋಚ್ಚಾರೇಣ ವ್ಯಾಪಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ | ಏವಂ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ವಾಮಭಾಗೇ ಚೇತಿ ಪ್ರತಿದಿಗ್ಭಾಗೇ ಅನುಲೋಮವಿಲೋಮತಯಾ ದ್ವಿರ್ದ್ವಿರಿತಿ ಅಷ್ಟವಾರಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಭವತಿ |)
|| ಇತಿ ದೇವತಾಪ್ರಾಪ್ತಿಕಾರೋ ಮೂಲವ್ಯಾಪಕೋ ನವಮಃ || ೯ ||

— ೧೦. ಮೂಲಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ

(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
(ಮೂಲಮಂತ್ರಃ) ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
|| ಇತಿ ಮೂಲಷಡಂಗನ್ಯಾಸಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಶಕರೋ ದಶಮಃ || ೧೦ ||

— ೧೧. ಸೂಕ್ತಾದಿ ಬೀಜತ್ರಯ ನ್ಯಾಸಃ

ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀ ಪರಿಘಾಯುಧಾ || ೧ ||
ಸೌಮ್ಯಾಸೌಮ್ಯತರಾಶೇಷಸೌಮ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ವತಿಸುಂದರೀ |
ಪರಾಪರಾಣಾಂ ಪರಮಾ ತ್ವಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೨ ||
ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸದಸದ್ವಾಖಿಲಾತ್ಮಿಕೇ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಸ್ತೂಯತೇ ಮಯಾ || ೩ ||
ಯಯಾ ತ್ವಯಾ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗತ್ಪಾತ್ಯತ್ತಿ ಯೋ ಜಗತ್ |
ಸೋಽಪಿ ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ || ೪ ||
ವಿಷ್ಣುಃ ಶರೀರಗ್ರಹಣಮಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ |
ಕಾರಿತಾಸ್ತೇ ಯತೋಽತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಃ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ || ೫ ||
ಆದ್ಯಂ ವಾಗ್ಬೀಜಂ ಕೃಷ್ಣತರಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸಾಮಿ |
ಓಂ ಐಂ | ಇತಿ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ||

ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ |
ಘಂಟಾ ಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ || ೧ ||
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ || ೨ ||
ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ |
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಮ್ || ೩ ||
ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇಽಂಬಿಕೇ |
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ || ೪ ||
ದ್ವಿತೀಯಂ ಮಾಯಾಬೀಜಂ ಸೂರ್ಯಸದೃಶಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸಾಮಿ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ | ಇತಿ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ||

ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ |
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ ||
ಏತತ್ತೇ ವದನಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಲೋಚನತ್ರಯಭೂಷಿತಮ್ |
ಪಾತು ನಃ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯಃ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||
ಜ್ವಾಲಾಕರಾಲಮತ್ಯುಗ್ರಮಶೇಷಾಸುರಸೂದನಮ್ |
ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪಾತು ನೋ ಭೀತೇರ್ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ ||
ಹಿನಸ್ತಿ ದೈತ್ಯತೇಜಾಂಸಿ ಸ್ವನೇನಾಪೂರ್ಯ ಯಾ ಜಗತ್ |
ಸಾ ಘಂಟಾ ಪಾತು ನೋ ದೇವಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಃ ಸುತಾನಿವ || ೪ ||
ಅಸುರಾಸೃಗ್ವಸಾಪಂಕಚರ್ಚಿತಸ್ತೇ ಕರೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ಶುಭಾಯ ಖಡ್ಗೋ ಭವತು ಚಂಡಿಕೇ ತ್ವಾಂ ನತಾ ವಯಮ್ || ೫ ||
ತೃತೀಯಂ ಕಾಮಬೀಜಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಭಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸಾಮಿ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ | ಇತಿ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ||

|| ಇತಿ ಸೂಕ್ತಾದಿಬೀಜತ್ರಯನ್ಯಾಸಃ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟಹರಃ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟದಃ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಶ್ಚೈಕಾದಶಃ || ೧೧ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಅಕ್ಷರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ನಮಃ ಶಿಖಾಯಾಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ವಾಮನೇತ್ರೇ |
ಓಂ ಚಾಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ | ಓಂ ಮುಂ ನಮಃ ವಾಮಕರ್ಣೇ |
ಓಂ ಡಾಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣನಾಸಾಪುಟೇ | ಓಂ ಯೈಂ ನಮಃ ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇ |
ಓಂ ವಿಂ ನಮಃ ಮುಖೇ | ಓಂ ಚ್ಚೇಂ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಏವಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯಾಷ್ಟವಾರಂ ಮೂಲೇನ ವ್ಯಾಪಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |

ದಿಙ್ನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನೈರೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ವಾಯವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಉದೀಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ |
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಂ
ಯಾಮಸ್ತೌತ್ ಸ್ವಪಿತೇ ಹರೌ ಕಮಲಜೋ ಹಂತುಂ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಮ್ ||

ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶೂಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಂಡಿಕಾಂ
ದಂಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಂಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ |
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಘಂಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾಂತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್ |
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ-
-ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ –
ಲಂ ಪೃಥಿವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ರಂ ತೇಜಸ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಮಾಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂ ಮಾಲೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ತ್ವಯಿ ನ್ಯಸ್ತಸ್ತಸ್ಮಾನ್ಮೇ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವ ||
ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮಾಲೇ ತ್ವಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ |
ಜಪಕಾಲೇ ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಸಿದ್ಧಯೇ ||
ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |

ಮಂತ್ರಃ –
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ | ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತವಾರಂ (೧೦೮) ಜಪೇತ್ |

ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ |
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಂ
ಯಾಮಸ್ತೌತ್ ಸ್ವಪಿತೇ ಹರೌ ಕಮಲಜೋ ಹಂತುಂ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಮ್ ||

ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶೂಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಂಡಿಕಾಂ
ದಂಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಂಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ |
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಘಂಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾಂತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್ |
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ-
-ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ –
ಲಂ ಪೃಥಿವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ರಂ ತೇಜಸ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಜಪಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ||

ಅನೇನ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾ ನವಾಕ್ಷರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಜಪೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀಯತಾಮ್ ||