ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಾಭಾಸಾಂ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀಮ್ |

ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾರತ್ನಮುಕುಟಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಮ್ ||

ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತಘಟಸ್ತನೀಮ್ |
ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವರಂ ಚಾಭಯಕಂ ಕ್ರಮಾತ್ ||

ದಧತೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಾನಿತಾಮ್ |

ಯಾ ಚಂಡೀ ಮಧುಕೈಟಭಾದಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಂಡಮುಂಡಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಶನೀ |
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಂಭನಿಶುಂಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತಿಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ||