ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ | ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ |

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ||

ಆಚಮ್ಯ –
ಓಂ ಐಂ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿವತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ –
ಮೂಲಮಂತ್ರೇಣ ಇಡಯಾ ವಾಯುಮಾಪೂರ್ಯ, ಕುಂಭಕೇ ಚತುರ್ವಾರಂ ಮೂಲಂ ಪಠಿತ್ವಾ, ದ್ವಿವಾರಂ ಮೂಲಮುಚ್ಚರನ್ ಪಿಂಗಲಯಾ ರೇಚಯೇತ್ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ |
ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ||
ಧೂಮಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಫಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ |
ವಕ್ರತುಂಡಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹೇರಂಬಃ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಃ ||
ಷೋಡಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದಪಿ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ||
ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಸಂಕಲ್ಪಂ –
(ದೇಶಕಾಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ)
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಹಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯೈಶ್ವರಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಸಮಸ್ತಮಂಗಳಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಮಮ ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಾಪನ್ನಿವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಮಮಾಮುಕವ್ಯಾಧಿ ನಾಶಪೂರ್ವಕಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಾರೋಗ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಮಮ ಅಮುಕಶತ್ರುಬಾಧಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಪಿಶಾಚೋಪದ್ರವಾದಿ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಫಲಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕವಚಾರ್ಗಳ ಕೀಲಕ ಪಠನ, ನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕ ನವಾರ್ಣಮಂತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಜಪ, ರಾತ್ರಿಸುಕ್ತ ಪಠನ ಪೂರ್ವಕಂ, ದೇವೀಸೂಕ್ತ ಪಠನ, ನವಾರ್ಣಮಂತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಜಪ, ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಪಠನಾಂತಂ ಶ್ರೀಚಂಡೀಸಪ್ತಶತ್ಯಾಃ ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||

ಪುಸ್ತಕಪೂಜಾ –
ಓಂ ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಮ್ ||

ಶಾಪೋದ್ಧಾರಮಂತ್ರಃ –
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕೇ ದೇವಿ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ ||
ಇತಿ ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇತ್ |

ಉತ್ಕೀಲನ ಮಂತ್ರಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸಪ್ತಶತಿ ಚಂಡಿಕೇ ಉತ್ಕೀಲನಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ ||
ಇತಿ ಏಕವಿಂಶತಿ ವಾರಂ ಜಪೇತ್ |

ದೇವೀ ಕವಚಂ

ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವೇದೋಕ್ತಂ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ – ಅಸ್ಯ ರಾತ್ರೀತಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಕುಶಿಕ ಋಷಿಃ, ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ, ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾದೌ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ವೇದೋಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ / ತಂತ್ರೋಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ

ಶ್ರೀ ಚಂಡೀ ನವಾರ್ಣ ವಿಧಿ

ಸಪ್ತಶತೀ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪೂರ್ವನ್ಯಾಸಃ

ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಂ

ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಮಧುಕೈಟಭವಧ)

ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತಂ

ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಮಹಿಷಾಸುರಸೈನ್ಯವಧ)

ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಮಹಿಷಾಸುರವಧ)

ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಶಕ್ರಾದಿಸ್ತುತಿ)

ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ

ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ದೇವೀದೂತಸಂವಾದಂ)

ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧ)

ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಚಂಡಮುಂಡವಧ)

ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ರಕ್ತಬೀಜವಧ)

ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಿಶುಂಭವಧ)

ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಶುಂಭವಧ)

ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿ)

ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಭಗವತೀ ವಾಕ್ಯಾಂ)

ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಸುರಥವೈಶ್ಯ ವರಪ್ರದಾನಂ)

ಸಪ್ತಶತೀ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ (ಉಪಸಂಹಾರಃ)

ತತಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತವಾರಂ (೧೦೮) ನವಾರ್ಣಮಂತ್ರಂ ಜಪೇತ್ ||

ಶ್ರೀ ಚಂಡೀ ನವಾರ್ಣ ವಿಧಿ

ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ – ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರಿತ್ಯಷ್ಟರ್ಚಸ್ಯ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ವಾಗಾಂಭೃಣೀ ಋಷಿಃ, ಆದಿಶಕ್ತಿರ್ದೇವತಾ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ದ್ವಿತೀಯಾ ಜಗತೀ, ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂತೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ / ತಂತ್ರೋಕ್ತ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ

ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಂ

ಪ್ರಾಧಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ಮೂರ್ತಿ ರಹಸ್ಯಮ್

ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅನೇನ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾಂಗ ಸಹಿತ ಚಂಡೀ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾರಾಯಣೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವತು ||

ಪುನರಾಚಾಮೇತ್ –
ಓಂ ಐಂ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿವತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಂ ಶೋಧಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||

|| ಇತಿ ಸಪ್ತಶತೀ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||