ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸಪ್ತಶತೀರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾ ಯಥೋಕ್ತಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ರಾಜೋವಾಚ |
ಭಗವನ್ನವತಾರಾ ಮೇ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತ್ವಯೋದಿತಾಃ |
ಏತೇಷಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಧಾನಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ || ೧ ||

ಆರಾಧ್ಯಂ ಯನ್ಮಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಯೇನ ಚ ದ್ವಿಜ |
ವಿಧಿನಾ ಬ್ರೂಹಿ ಸಕಲಂ ಯಥಾವತ್ಪ್ರಣತಸ್ಯ ಮೇ || ೨ ||

ಋಷಿರುವಾಚ |
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಮನಾಖ್ಯೇಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ |
ಭಕ್ತೋಽಸೀತಿ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ತವಾವಾಚ್ಯಂ ನರಾಧಿಪ || ೩ ||

ಸರ್ವಸ್ಯಾದ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಗುಣಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಲಕ್ಷ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಸಾ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ || ೪ ||

ಮಾತುಲುಂಗಂ ಗದಾಂ ಖೇಟಂ ಪಾನಪಾತ್ರಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ |
ನಾಗಂ ಲಿಂಗಂ ಚ ಯೋನಿಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ ನೃಪ ಮೂರ್ಧನಿ || ೫ ||

ತಪ್ತಕಾಂಚನವರ್ಣಾಭಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾ |
ಶೂನ್ಯಂ ತದಖಿಲಂ ಸ್ವೇನ ಪೂರಯಾಮಾಸ ತೇಜಸಾ || ೬ ||

ಶೂನ್ಯಂ ತದಖಿಲಂ ಲೋಕಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಬಭಾರ ರೂಪಮಪರಂ ತಮಸಾ ಕೇವಲೇನ ಹಿ || ೭ ||

ಸಾ ಭಿನ್ನಾಂಜನಸಂಕಾಶಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾಂಚಿತವರಾನನಾ |
ವಿಶಾಲಲೋಚನಾ ನಾರೀ ಬಭೂವ ತನುಮಧ್ಯಮಾ || ೮ ||

ಖಡ್ಗಪಾತ್ರಶಿರಃಖೇಟೈರಲಂಕೃತಚತುರ್ಭುಜಾ |
ಕಬಂಧಹಾರಂ ಶಿರಸಾ ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಹಿ ಶಿರಃಸ್ರಜಮ್ || ೯ ||

ತಾಂ ಪ್ರೋವಾಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಾಮಸೀಂ ಪ್ರಮದೋತ್ತಮಾಮ್ |
ದದಾಮಿ ತವ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಾನಿ ತೇ || ೧೦ ||

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಕ್ಷುಧಾ ತೃಷಾ |
ನಿದ್ರಾ ತೃಷ್ಣಾ ಚೈಕವೀರಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ದುರತ್ಯಯಾ || ೧೧ ||

ಇಮಾನಿ ತವ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಭಿಃ |
ಏಭಿಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ತೇ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋಽಧೀತೇ ಸೋಽಶ್ನುತೇ ಸುಖಮ್ || ೧೨ ||

ತಾಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವರೂಪಮಪರಂ ನೃಪ |
ಸತ್ತ್ವಾಖ್ಯೇನಾತಿಶುದ್ಧೇನ ಗುಣೇನೇಂದುಪ್ರಭಂ ದಧೌ || ೧೩ ||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂಕುಶಧರಾ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ |
ಸಾ ಬಭೂವ ವರಾ ನಾರೀ ನಾಮಾನ್ಯಸ್ಯೈ ಚ ಸಾ ದದೌ || ೧೪ ||

ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಾಣೀ ಭಾರತೀ ವಾಕ್ ಸರಸ್ವತೀ |
ಆರ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಕಾಮಧೇನುರ್ವೇದಗರ್ಭಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ || ೧೫ ||

ಅಥೋವಾಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀಂ ಸರಸ್ವತೀಮ್ |
ಯುವಾಂ ಜನಯತಾಂ ದೇವ್ಯೌ ಮಿಥುನೇ ಸ್ವಾನುರೂಪತಃ || ೧೬ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಸರ್ಜ ಮಿಥುನಂ ಸ್ವಯಮ್ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೌ ರುಚಿರೌ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸೌ ಕಮಲಾಸನೌ || ೧೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಿಧೇ ವಿರಿಂಚೇತಿ ಧಾತರಿತ್ಯಾಹ ತಂ ನರಮ್ |
ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮೇ ಕಮಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀತ್ಯಾಹ ಮಾತಾ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಚ ತಾಮ್ || ೧೮ ||

ಮಹಾಕಾಲೀ ಭಾರತೀ ಚ ಮಿಥುನೇ ಸೃಜತಃ ಸಹ |
ಏತಯೋರಪಿ ರೂಪಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಚ ವದಾಮಿ ತೇ || ೧೯ ||

ನೀಲಕಂಠಂ ರಕ್ತಬಾಹುಂ ಶ್ವೇತಾಂಗಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮ್ |
ಜನಯಾಮಾಸ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಕಾಲೀಂ ಸಿತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ || ೨೦ ||

ಸ ರುದ್ರಃ ಶಂಕರಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಕಪರ್ದೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಃ |
ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಧೇನುಃ ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಷಾ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಾ || ೨೧ ||

ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಗೌರೀಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ಪುರುಷಂ ನೃಪ |
ಜನಯಾಮಾಸ ನಾಮಾನಿ ತಯೋರಪಿ ವದಾಮಿ ತೇ || ೨೨ ||

ವಿಷ್ಣುಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಾಸುದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
ಉಮಾ ಗೌರೀ ಸತೀ ಚಂಡೀ ಸುಂದರೀ ಸುಭಗಾ ಶಿವಾ || ೨೩ ||

ಏವಂ ಯುವತಯಃ ಸದ್ಯಃ ಪುರುಷತ್ವಂ ಪ್ರಪೇದಿರೇ |
ಚಕ್ಷುಷ್ಮಂತೋಽನುಪಶ್ಯಂತಿ ನೇತರೇಽತದ್ವಿದೋ ಜನಾಃ || ೨೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪ್ರದದೌ ಪತ್ನೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನೃಪ ತ್ರಯೀಮ್ |
ರುದ್ರಾಯ ಗೌರೀಂ ವರದಾಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಚ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೨೫ ||

ಸ್ವರಯಾ ಸಹ ಸಂಭೂಯ ವಿರಿಂಚೋಽಂಡಮಜೀಜನತ್ |
ಬಿಭೇದ ಭಗವಾನ್ ರುದ್ರಸ್ತದ್ಗೌರ್ಯಾ ಸಹ ವೀರ್ಯವಾನ್ || ೨೬ ||

ಅಂಡಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಕಾರ್ಯಜಾತಮಭೂನ್ನೃಪ |
ಮಹಾಭೂತಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ || ೨೭ ||

ಪುಪೋಷ ಪಾಲಯಾಮಾಸ ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಹ ಕೇಶವಃ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರೇವಮಜಾ ರಾಜನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೨೮ ||

ನಿರಾಕಾರಾ ಚ ಸಾಕಾರಾ ಸೈವ ನಾನಾಭಿಧಾನಭೃತ್ |
ನಾಮಾಂತರೈರ್ನಿರೂಪ್ಯೈಷಾ ನಾಮ್ನಾ ನಾನ್ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಪ್ರಾಧಾನಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |