ಋಷಿರುವಾಚ |
ನಂದಾ ಭಗವತೀ ನಾಮ ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಂದಜಾ |
ಸಾ ಸ್ತುತಾ ಪೂಜಿತಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ || ೧ || [ಧ್ಯಾತಾ]

ಕನಕೋತ್ತಮಕಾಂತಿಃ ಸಾ ಸುಕಾಂತಿಕನಕಾಂಬರಾ |
ದೇವೀ ಕನಕವರ್ಣಾಭಾ ಕನಕೋತ್ತಮಭೂಷಣಾ || ೨ ||

ಕಮಲಾಂಕುಶಪಾಶಾಬ್ಜೈರಲಂಕೃತಚತುರ್ಭುಜಾ |
ಇಂದಿರಾ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಾ ಶ್ರೀರುಕ್ಮಾಂಬುಜಾಸನಾ || ೩ ||

ಯಾ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ನಾಮ ದೇವೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾನಘ |
ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಸರ್ವಭಯಾಪಹಮ್ || ೪ ||

ರಕ್ತಾಂಬರಾ ರಕ್ತವರ್ಣಾ ರಕ್ತಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಣಾ |
ರಕ್ತಾಯುಧಾ ರಕ್ತನೇತ್ರಾ ರಕ್ತಕೇಶಾತಿಭೀಷಣಾ || ೫ ||

ರಕ್ತತೀಕ್ಷ್ಣನಖಾ ರಕ್ತದಶನಾ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ |
ಪತಿಂ ನಾರೀವಾನುರಕ್ತಾ ದೇವೀ ಭಕ್ತಂ ಭಜೇಜ್ಜನಮ್ || ೬ ||

ವಸುಧೇವ ವಿಶಾಲಾ ಸಾ ಸುಮೇರುಯುಗಲಸ್ತನೀ |
ದೀರ್ಘೌ ಲಂಬಾವತಿಸ್ಥೂಲೌ ತಾವತೀವಮನೋಹರೌ || ೭ ||

ಕರ್ಕಶಾವತಿಕಾಂತೌ ತೌ ಸರ್ವಾನಂದಪಯೋನಿಧೀ |
ಭಕ್ತಾನ್ ಸಂಪಾಯಯೇದ್ದೇವೀ ಸರ್ವಕಾಮದುಘೌ ಸ್ತನೌ || ೮ ||

ಖಡ್ಗಂ ಪಾತ್ರಂ ಚ ಮುಸಲಂ ಲಾಂಗಲಂ ಚ ಬಿಭರ್ತಿ ಸಾ |
ಆಖ್ಯಾತಾ ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾ ದೇವೀ ಯೋಗೇಶ್ವರೀತಿ ಚ || ೯ ||

ಅನಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ |
ಇಮಾಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಚರಾಚರಮ್ || ೧೦ ||

ಅಧೀತೇ ಯ ಇಮಂ ನಿತ್ಯಂ ರಕ್ತದಂತ್ಯಾ ವಪುಃ ಸ್ತವಮ್ |
ತಂ ಸಾ ಪರಿಚರೇದ್ದೇವೀ ಪತಿಂ ಪ್ರಿಯಮಿವಾಂಗನಾ || ೧೧ ||

ಶಾಕಂಭರೀ ನೀಲವರ್ಣಾ ನೀಲೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಾ |
ಗಂಭೀರನಾಭಿಸ್ತ್ರಿವಲೀವಿಭೂಷಿತತನೂದರೀ || ೧೨ ||

ಸುಕರ್ಕಶಸಮೋತ್ತುಂಗವೃತ್ತಪೀನಘನಸ್ತನೀ |
ಮುಷ್ಟಿಂ ಶಿಲೀಮುಖಾಪೂರ್ಣಂ ಕಮಲಂ ಕಮಲಾಲಯಾ || ೧೩ ||

ಪುಷ್ಪಪಲ್ಲವಮೂಲಾದಿಫಲಾಢ್ಯಂ ಶಾಕಸಂಚಯಮ್ |
ಕಾಮ್ಯಾನಂತರಸೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಕ್ಷುತ್ತೃಣ್ಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಮ್ || ೧೪ ||

ಕಾರ್ಮುಕಂ ಚ ಸ್ಫುರತ್ಕಾಂತಿ ಬಿಭ್ರತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಶಾಕಂಭರೀ ಶತಾಕ್ಷೀ ಸಾ ಸೈವ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೧೫ ||

ವಿಶೋಕಾ ದುಷ್ಟದಮನೀ ಶಮನೀ ದುರಿತಾಪದಾಮ್ |
ಉಮಾ ಗೌರೀ ಸತೀ ಚಂಡೀ ಕಾಲಿಕಾ ಸಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ || ೧೬ ||

ಶಾಕಂಭರೀಂ ಸ್ತುವನ್ ಧ್ಯಾಯನ್ ಜಪನ್ ಸಂಪೂಜಯನ್ನಮನ್ |
ಅಕ್ಷಯ್ಯಮಶ್ನುತೇ ಶೀಘ್ರಮನ್ನಪಾನಾಮೃತಂ ಫಲಮ್ || ೧೭ ||

ಭೀಮಾಪಿ ನೀಲವರ್ಣಾ ಸಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾದಶನಭಾಸುರಾ |
ವಿಶಾಲಲೋಚನಾ ನಾರೀ ವೃತ್ತಪೀನಘನಸ್ತನೀ || ೧೮ ||

ಚಂದ್ರಹಾಸಂ ಚ ಡಮರುಂ ಶಿರಃಪಾತ್ರಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ |
ಏಕವೀರಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಸೈವೋಕ್ತಾ ಕಾಮದಾ ಸ್ತುತಾ || ೧೯ ||

ತೇಜೋಮಂಡಲದುರ್ಧರ್ಷಾ ಭ್ರಾಮರೀ ಚಿತ್ರಕಾಂತಿಭೃತ್ |
ಚಿತ್ರಾನುಲೇಪನಾ ದೇವೀ ಚಿತ್ರಾಭರಣಭೂಷಿತಾ || ೨೦ ||

ಚಿತ್ರಭ್ರಮರಪಾಣಿಃ ಸಾ ಮಹಾಮಾರೀತಿ ಗೀಯತೇ |
ಇತ್ಯೇತಾ ಮೂರ್ತಯೋ ದೇವ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ವಸುಧಾಧಿಪ || ೨೧ ||

ಜಗನ್ಮಾತುಶ್ಚಂಡಿಕಾಯಾಃ ಕೀರ್ತಿತಾಃ ಕಾಮಧೇನವಃ |
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ನ ವಾಚ್ಯಂ ಕಸ್ಯಚಿತ್ತ್ವಯಾ || ೨೨ ||

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೀನಾಮಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯಕಮ್ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ದೇವೀಂ ಜಪ ನಿರಂತರಮ್ || ೨೩ ||

ಸಪ್ತಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೈರ್ಘೋರೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಸಮೈರಪಿ |
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ || ೨೪ ||

ದೇವ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಂ ಮಯಾ ಖ್ಯಾತಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಮೂರ್ತಿರಹಸ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |